2021 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

31-12-2020

2021 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    04 Ocak 2021

       Gün ve Saati       :    Pazartesi -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 31399 sayılı yazısı,

 

2-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 559,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 3.maddesinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesinde belirtildiği gibi 594,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 31661 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31.10.2005 tarihli 11493 sayılı ve 16.01.2007 tarihli 974 sayılı Genelgeleri gereğince Belediyemizde 2021 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 08.07.2020 tarih ve 370488 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 31655 sayılı yazısı,

 

4-    Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kiraya verilen işletmelerin pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan veya kısıtlamaya gidilen işletmelerin tekrar faaliyette bulununcaya kadar veya yeni bir genelge yayımlanana kadar işyerlerinden tahsil edilecek bedellere ilişkin ve fesih talebinde bulunan veya fesih talebinde bulunacak olan kiracılar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Genelge kapsamında karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 31824 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ve dört çocuk evinin kira ve aidat giderlerinin 31.12.2021 tarihine kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ve 60.maddesinin (i) bendine göre Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve 31987 sayılı yazısı,

 

6-    Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bilimin topluma tanıtılması, sevdirilmesi ve bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması amacıyla 14-15-16 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan “TÜBİTAK 4007 Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği”nde organizasyonunun en iyi şekilde gerçekleşmesi için Belediyemiz ile Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak, sponsorluk desteği ile katkıda bulunmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve 31996 sayılı yazısı,

 

7-    5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde, teşkilat yapısı ile ilgili olarak Meclis kararları doğrultusunda toplam 20 Müdürlük kurulmakla birlikte bu Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda Belediye Hizmetleri yürütülmektedir. Başkanlığımız faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere; Mevcut Müdürlüklere ilave olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması, yönetmeliğinin görüşülmesi, Müdürlüğün bütçesi için ihtiyacı olan ödeneğin yedek ödenek tertibinden karşılanması ve mevcut bazı Müdürlüklerimize ait Görev ve Çalışma Yönetmeliklerine yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabulü hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 31660 sayılı yazısı,

 

8-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 31721 sayılı yazısı,

 

9-    Kocadere Mahallesinden Çevreköy Sitesi girişine kadar olan yol ile birlikte Çürüksu Sağ Sahil Ana Kanalının, Çevreköy sitesi sınırları boyunca akışa göre sol tarafında bulunan servis yolunun ve vatandaşlar tarafından kullandığı talep edilen sahada Çürüksu Sağ Sahil Ana kanalının akışa göre sağ tarafındaki servis yolunun Pamukkale Belediyesine devredilmesi için Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 5393 sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 31400 sayılı yazısı,

 

10-  Belediyemiz sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince ve 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Bakanlıkça ilan edilen (periyodik kontrol ücreti) taban ve tavan fiyatları belirlenmiş olup, Belediyemiz ile protokol yapan A tipi muayene kuruluşunun tahsil edeceği periyodik kontrol ücreti ve idareye aktarılacak olan (en fazla %10) oranın görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 31659 sayılı yazısı,

 

11-  Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescili yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 31722 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

12-  Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada,  1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

14-  Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3593 ada, 1, 3 ve  4 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

16-  15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

17-  Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi),  5749 ada, 1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

18-  Dalaman İnşaat ve Yapı Ürünleri Merkezi San.ve Tic. Ltd. Şti. adına İbrahim Oğuz DALAMAN'ın Gökpınar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 183 ada, 12, 13, 184 ada, 14 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

19-  Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki “Sanayi Alanları”nda plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

20-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                    31/12/2020

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı