2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

01-02-2021

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    05 Şubat 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Irlıganlı ve Eldenizli Mahallelerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendine uygun olarak yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği belirlenen cadde ve sokak güzergâhlarında, yönetmelikte belirtilen halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konut dışı hizmetlerin verilebilmesine ilişkin plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 2469 sayılı yazısı,

 

2-    Emine KARAALP'in, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi M22d-03a-1b pafta, 2382 ada, 5 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 2471 sayılı yazısı,

 

3-    Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 2020/119, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 565 sayılı kararı ile onaylanan Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyon belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konunun görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 2472 sayılı yazısı,

 

4-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                     01/02/2021

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı