2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

29-03-2021

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Nisan 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla Meclis 1.Başkan Vekilinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7113 sayılı yazısı,

 

2-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla Meclis 2. Başkan Vekilinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7114 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 2 Asıl Katip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7115 sayılı yazısı,

 

4-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 2 Yedek Katip Üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7116 sayılı yazısı,

 

5-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7117 sayılı yazısı,

 

6-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7118 sayılı yazısı,

 

7-    Atalar Mahallesi idari sınırları içinde, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 1913 ada, 9 ve 88 ada, 430 nolu parsellerde kat adetlerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 7318 sayılı yazısı,

 

8-    Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlenen hesap yöntemine uygun birim otopark bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi gerekmekte olup, 2021 yılı Birim Otopark Bedeli ve Yerleşme Bölgesi Gruplarının belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 7320 sayılı yazısı,

 

9-    Eren Kadife Tekstil Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Belediye Meclisimizin 04/01/2021 tarih, 2021/19, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2021 tarih, 53 sayılı kararıyla onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunmakta olup, itirazın süresi içinde incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, konunun görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 7321 sayılı yazısı,

 

10-  Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 5801 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 7322 sayılı yazısı,

 

11-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akçapınar, Belenardıç, Goncalı, Gözler, Kale, Karakurt ve Korucuk Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan her mahalle için ayrı ayrı 6 adet bilirkişilerin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih ve 7319 sayılı yazısı,

 

12-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2020 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2020 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

 

13-  5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7119 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

14-  Denizli İdare Mahkemesinin 25/12/2020 tarihli 2019/1465 Esas, 2020/1051 sayılı kararı doğrultusunda tapunun Kınıklı Mahallesi, 2325 ada, 1 nolu parselinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

15-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                    29/03/2021

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı