2021 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

07-05-2021

2021 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    17 Mayıs 2021

       Gün ve Saati       :    Pazartesi - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                   :

 

-   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediyemize ait 2020 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2021 tarih ve 9435 sayılı yazısı,

 

2-    2021 Mali Yılı Bütçesi 2020/128 nolu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun               62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince onaylanmış olup, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan Fen İşleri Müdürlüğünün “Sosyal Tesisler” tertibine 44.000.000,00-TL ve “Yol Yapım Giderleri” tertibine 10.000.000,00-TL olmak üzere toplam 54.000.000,00-TL ek ödenek talebinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ekli cetvelde gösterildiği şekilde ek bütçe yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.05.2021 tarih ve 10437 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde C-15 Grubunda yer alan Belediyemizde teşkilat yapısı ile ilgili olarak meclis kararları ile toplam 21 Müdürlük kurulmakla birlikte bu Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda Belediyemiz hizmetleri yürütülmekte olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına uygun görüş alınmak üzere gönderilmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar gönderilmesi istenildiğinden, buna istinaden gerekli düzeltmeleri yapılan Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 9876 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 140 nolu adanın batısında kalan tescil harici alan ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.05.2021 tarih ve 10314 sayılı yazısı,

 

5-    İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1947 ada,      1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.05.2021 tarih ve 10315 sayılı yazısı,

 

6-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Deliktaş Mahalleleri sınırları içerisinde muhtelif trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.05.2021 tarih ve 10316 sayılı yazısı,

  

 

7-    5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (o) bendi hükmü gereğince merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine” üye olunması, 5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunun 5.maddesine istinaden hazırlanan Birlik Tüzüğünün kabulü ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra Tüzüğün 13.maddesi doğrultusunda, Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 asıl ve 2 yedek üyenin seçilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 9580 sayılı yazısı,

 

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

8-    Atalar Mahallesi idari sınırları içinde, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 1913 ada, 9 ve 88 ada, 430 nolu parsellerde kat adetlerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Eren Kadife Tekstil Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Belediye Meclisimizin 04/01/2021 tarih, 2021/19, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2021 tarih, 53 sayılı kararıyla onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                      07/05/2021

 

                                                                                                                                      Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı