2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-06-2021

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    02 Temmuz 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 181 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13554 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 641 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13555 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada 2, 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13557 sayılı yazısı,

 

4-    Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada  5, 6 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13558 sayılı yazısı,

 

5-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada 5 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13559 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 2571 ada 1, 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13560 sayılı yazısı,

 

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 1 adet bilirkişinin seçilmesi ve isminin bildirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 13556 sayılı yazısı,

 

8-    Belediyemizce Kervansaray Mahallesinde belirlenen taşınmaz üzerine yapılacak olan Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi projesinin, ihale sonrası sözleşme bedelinin (tüm inşaat masraflarının) tamamının; proje isminin “Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi” olarak değiştirilmesi şartıyla, Abalıoğlu Boru Profil ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanacak olup, şartlı olarak yapılan bu bağışın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden görüşülüp karara bağlanması ve taraflar arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.06.2021 tarih ve 13676 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

9-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

10-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                      28/06/2021

 

                                                                                                                                      Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı