2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

02-08-2021

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi :    06 Ağustos 2021

       Gün ve Saati     :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Ahmet MUTLUEL’e vekaleten İlker MUTLUEL’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2021 tarih ve 16154 sayılı yazısı,

 

2-    Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2337 ada, 6, 7 nolu parsellerle ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2021 tarih ve 16155 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İdari Mahkemesinin 28/04/2021 tarihli, 2020/1096 E. 2021/617 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada, 1, 2, 3 nolu parseller ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2021 tarih ve 16156 sayılı yazısı,

 

4-    5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereğince 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Pamukkale İlçesi sınırlarında ikamet eden ve Devlet Okullarında eğitim gören 750 ortaokul ve 1750 lise öğrencisi olmak üzere toplam 2500 öğrenciye 8 ay boyunca nakdi eğitim yardımı yapılması hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.07.2021 tarih ve 16165 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

5-    Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 181 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 641 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                       02/08/2021

 

                                                                                                                                       Avni ÖRKİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı