2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

27-08-2021

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    03 Eylül 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 18493 sayılı yazısı,

 

2-    Irlıganlı Mahallesinde, mülga Irlıganlı Belediyesince onaylanan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükümlerinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 18494 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi Ek-1’inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere eksik olan bilirkişiler adedince gerekli şartları sağlayan bilirkişinin seçilmesi ve isminin bildirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 18495 sayılı yazısı,

 

4-    Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 18496 sayılı yazısı,

 

5-    Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih ve 2021/54 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilen Birol KONAK’ın Encümen Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 1 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.08.2021 tarih ve 18475 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

6-    Ahmet MUTLUEL’e vekaleten İlker MUTLUEL’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                      27/08/2021

 

                                                                                                                                     Avni ÖRKİ

                                                                                                                                 Belediye Başkanı