2021 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

27-09-2021

2021 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    01 Ekim 2021

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                        :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümeninin 22.09.2021 tarih 606 sayılı kararı ile uygun görülen 2022 yılı Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 20492 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Encümeninin 22.09.2021 tarih ve 607 sayılı kararı ile 400.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2022 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.-28.-29.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 20493 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretlerine ilişkin “2022 Yılı Ücret Tarifesi” taslağının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 20494 sayılı yazısı,

 

4-    5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre ekli cetveldeki Müdürlükler arası ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2021 tarih ve 20495 sayılı yazısı,

 

5-    Şerife ÇETİN, Nuray SULUOBA, Ayşe BİLİCİOĞLU ve Burcu AKBIYIK’ın; Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5665 ada, 11 nolu parsel ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 20732 sayılı yazısı,

 

6-    Ahmet TEKMEN'in; Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dükkanönü Mahallesi, 261 ada, 38 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 20733 sayılı yazısı,

 

7-    Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 8671 nolu imar adasında kitle durumlarının ve ada ayrım çizgilerinin imar uygulaması sonucu oluşan yeni mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 20734 sayılı yazısı,

 

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

8-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi Ek-1’inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere eksik olan bilirkişiler adedince gerekli şartları sağlayan bilirkişinin seçilmesi ve isminin bildirilmesi konusu üzerinde İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                           27/09/2021

 

                                                                                                                                         Avni ÖRKİ

                                                                                                                                     Belediye Başkanı