2022 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

03-01-2022

2022 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    07 Ocak 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 02.12.2021 tarih ve 2108350 sayılı yazıyla bildirilen 2020 yılı Pamukkale Belediyesi Sayıştay Denetim Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55.maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve 30005 sayılı yazısı,

 

2-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, buna göre bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 29881 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 83683335-900-291(220/2) sayılı Genelgesi gereğince Belediyemizde 2022 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07.07.2021 tarih ve 421547 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.01.2022-31.12.2022 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 29882 sayılı yazısı,

 

4-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 594,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 3.maddesinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesinde belirtildiği gibi 667,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 21.12.2021 tarih ve 29053 sayılı yazısı,

 

5-    İlçemiz Kavakbaşı Mahallesi 0 ada, 221 parsel numaralı taşınmazın üzerinde yer alan okulun bahçesinin ve müştemilatının "Doğa ve Fen Okulu" olarak düzenlenmesi maksatlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale Belediyesi arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı  Avni ÖRKİ’ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi gereğince yetki verilmesi hakkındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarih ve 30165 sayılı yazısı,

 

6-    Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada,  1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2022 tarih ve 30162 sayılı yazısı,

 

7-    Tuğsan Tuğla Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Berrin KARAAĞAÇ, Müzeyyen KESKİN, Meral KESKİN, Ali KESKİN, Güngör KESKİN ve Nuri KESKİN TEKİN'in Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 310 ada, 3, 4 nolu parsellerde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2022 tarih ve 30164 sayılı yazısı,

 

8-    Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.'nin Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz şebeke güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla konulması planlanan 1 (bir) adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2022 tarih ve 30163 sayılı yazısı,

 

9-    Denizli İdare Mahkemesinin iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda, Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 Ada, 21, 22 nolu parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2022 tarih ve 30161 sayılı yazısı,

 

10-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve 30000 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

11-  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

12-  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi, 105 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                  03/01/2022

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı