2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

31-01-2022

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    04 Şubat 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/149 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarih ve 531 sayılı kararı ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/11/2021 tarih ve 12798 sayılı kararıyla uygun görülen Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 32760 sayılı yazısı,

 

2-    Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/148 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarih ve 534 sayılı kararı ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/11/2021 tarih ve 12799 sayılı kararıyla uygun görülen Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 32761 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 32762 sayılı yazısı,

 

4-    Plan hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 32765 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

5-    Denizli İdare Mahkemesinin iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda, Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                   31/01/2022

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı