2022 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

28-03-2022

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    01 Nisan 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Ersin ER ve Ayten EMREOĞLU'nun, Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 503 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 38717 sayılı yazısı,

 

2-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 38690 sayılı yazısı,

 

3-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde, Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararları ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 38688 sayılı yazısı,

 

4-    TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 2020/144 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 557 sayılı kararı ile kabul edilen Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. San. A.Ş. 'nin Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Merdanlar Kırı Mevkii, M22A18D4B pafta, 2359 nolu parselinde hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20661624 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 38692 sayılı yazısı,

 

5-    Türkiye Belediyeler Birliği tarafından engelsiz şehirler uygulamalarının desteklenerek hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje yarışması kapsamında ödül alan Belediyemizin “Engelli Saatlik Gündüz Bakım Evi” projesinin desteklenmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi gereğince protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 38492 sayılı yazısı,

 

6-    4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4.maddesinin 4.fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70.maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine ilçemiz Güzelköy Mahallesinin dahil edilmesi ile ilgili karar alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 38691 sayılı yazısı,

 

7-    Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların ihalesi yıllara sari yapılan hizmet alımı ihalesi olduğu için yeterli sayıda, belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak “Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi”nin (şoför ve yakıt idareye ait olmak üzere) 24 ay süreyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19.maddesine göre ihale yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih ve 38657 sayılı yazısı,

 

8-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih ve 38297 sayılı yazısı,

 

9-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih ve 38298 sayılı yazısı,

 

10-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2021 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2021 yılı Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması,

 

11-  5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 38482 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 

12-  Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında kitle durumlarının ve yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

13-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                     28/03/2022

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı