2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

05-05-2022

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    09 Mayıs 2022

       Gün ve Saati       :    Pazartesi - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Halide BİLGİN’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih ve 2022/35 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20485425 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 41900 sayılı yazısı,

 

2-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin; Pınarkent Mahallesi idaresi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 10 ve 13 nolu parsellerin kuzeyinde kalan trafo alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 41901 sayılı yazısı,

 

3-    Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP’in; Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada, 5 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 41902 sayılı yazısı,

 

4-    Vahi TÜRK’ün; Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 41903 sayılı yazısı,

 

5-    Belediyemize ait 2021 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince düzenlenen Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 42043 sayılı yazısı,

 

6-    Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 42044 sayılı yazısı,

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

7-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

8-    Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde, Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararları ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                      05/05/2022

 

                                                                                                                                      Avni ÖRKİ

                                                                                                                                Belediye Başkanı