2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

30-05-2022

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    03 Haziran 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    2022 mali yılı bütçesi 2021/164 nolu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince onaylanmış olup, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ekli cetvelde gösterildiği şekilde ek bütçe yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 44579 sayılı yazısı.

2-    Abalıoğlu Holding A.Ş.'nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih 2022/36, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2022 tarih 148 sayılı kararları ile onaylanan Plan hükümlerinde  “Yençok=Serbest” şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yaptığı itirazının incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 44647 sayılı yazısı,

3-    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 823 ada, 26 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 44650 sayılı yazısı,

4-    Denizli İdare Mahkemesinin 08/04/2022 tarih, 2021/545 E., 2022/650 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen  alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7321 ada, 2 nolu parsel ve çevresiyle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve 44576 sayılı yazısı,

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

5-    Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP'in; Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada, 5 nolu parseli ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Vahi TÜRK’ün; Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

                                                                                                                                          30/05/2022

 

                                                                                                                                        Avni ÖRKİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı