2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

27-06-2022

2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    01 Temmuz 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Pamukkale Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022/57 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan Topraklık Mahallesi, 8218 ve 8168 Nolu İmar Adalarında İmar Hatlarının, Fonksiyon Sınırlarının, Kitle Durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2022 tarih ve 47215 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

2-    Denizli İdare Mahkemesinin 08/04/2022 tarih, 2021/545 E., 2022/650 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7321 ada, 2 nolu parsel ve çevresiyle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

3-    Abalıoğlu Holding A.Ş.’nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih ve 2022/36, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2022 tarih ve 148 sayılı kararları ile onaylanan Plan hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

4-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

 

 

                                                                                                                                   27/06/2022

 

                                                                                                                                   Avni ÖRKİ

                                                                                                                              Belediye Başkanı