2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

01-08-2022

2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    05 Ağustos 2022

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

   -   Yoklama ve toplantının açılışı,

1-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.07.2022 tarih ve 51050 sayılı yazısı,

2-    Aktepe Mahallesi 2403 Sokak No:34 (Tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 7963 ada, 1 nolu parsel) adresinde bulunan 501,85 m2’lik taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi ve 18.maddesinin (e) bendi gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulüyle 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.07.2022 tarih ve 51049 sayılı yazısı,

 3-    17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gereğince Belediyemiz C-15 grubunda yer almakta olup, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun zorunlu Müdürlük kadrosuna ilave edilmesinden dolayı Meclis kararına müteakiben yürürlüğe girmek üzere; Mevcut Müdürlüklere ilave olarak “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması, yönetmeliğinin görüşülmesi, Müdürlüğün bütçesi için kurumsal, fonksiyonel kod tanımlaması ve gerekli bütçe kodlarının açılarak, ihtiyacı olan ödeneğin “Yedek Ödenek” tertibinden karşılanması, Temizlik İşleri Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ve önceki yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması hususunda karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve 49596 sayılı yazısı,

4-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020/2 sayılı Genelgesi gereğince Belediyemizde 2022 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 04.07.2022 tarih ve 1342143 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretlerini geçmemek üzere 01.08.2022-31.12.2022 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.07.2022 tarih ve 51052 sayılı yazısı,

5-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 667,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 07 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten geçerli olmak üzere 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtildiği gibi 1.080,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 20.07.2022 tarih ve 49529 sayılı yazısı,

6-    5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanan Pamukkale Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda karar alınması hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.07.2022 tarih ve 51053 sayılı yazısı,

KOMİSYONDAN GELEN RAPOR;

 7-    Pamukkale Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022/57 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan Topraklık Mahallesi, 8218 ve 8168 Nolu İmar Adalarında İmar Hatlarının, Fonksiyon Sınırlarının, Kitle Durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 8-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.