2023 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

02-01-2023

2023 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi  :    06 Ocak 2023

       Gün ve Saati       :    Cuma -15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, bahse konu yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdası Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 67516 sayılı yazısı,

 

2-    5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun Geçici 4.maddesine istinaden, İlçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karakurt Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan “Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi”nin Belediyemiz ile ortak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (a) bendi gereğince Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38/g bendine göre yetki verilmesi hakkındaki Sağlık İşleri Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 67788 sayılı yazısı,

 

3-    5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 83683335-929-2386358 (2021/26) sayılı Genelgesi gereğince Belediyemizde 2023 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 04.07.2022 tarih ve 1344143 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretleri geçmemek üzere 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti için karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve 67517 sayılı yazısı,

 

4-    Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele halen 1.080,00-TL olarak ödenmekte olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun III. Fazla Çalışma Ücreti konulu (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı paragrafının 1.maddesinde belirtildiği gibi 1.325,00-TL’ye yükseltilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün 19.12.2022 tarih ve 66359 sayılı yazısı,

 

5-    Kınıklı Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının, kitle durumlarının ve yapılaşma nizamlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 67909 sayılı yazısı,

 

6-    Pınarkent Mahallesi, Eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması tamamlanmamış bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesine ait 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinin "Konut Alanları" kısmına "Yerleşik Konut Alanları"nın yapılaşma nizamına ilişkin plan hükmü eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 67910 sayılı yazısı,

 

7-    5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 67776 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

8-    Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih, 2022/170 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih, 529 sayılı kararları ile onaylanan Akhan Mahallesi, 222 ada, 9 parselin güneybatısında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelendiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

9-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                              02/01/2023

 

                                                                                                                               Avni ÖRKİ

                                                                                                                           Belediye Başkanı