2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

09-02-2018

2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ

02 ŞUBAT 2018 (1.BİRLEŞİM), 05 ŞUBAT 2018 (2.BİRLEŞİM) VE 06 ŞUBAT 2018 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.02.2018
2018/65
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyemizce müşterek olarak 16.11.2017 tarihinde 2017/512770 ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan Katı Atık Toplama-Taşıma, Temizlik ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi Hizmet Alımı ihale yapılarak sözleşme imzalanmış, ancak 24.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesinde belirtilen "İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır” hükmüne yer verildiğinden, Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan ve belediyemizin görev alanlarını kapsayan kısımlardaki katı atıkların toplanması ve bertaraf sahasına taşınması, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin temizlenmesi, süpürülmesi ve yıkanması vb. hizmetlerinin 01.04.2018 tarihinden itibaren 18 aylık süre için, Denizli Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla ortak yapılacak olan araç kiralama, organizasyon ve protokol işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 02.02.2018
2018/66
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereği İller Bankasından ve/veya yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 15.000.000,00-TL+faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis kararının aynen kabulüne, kredi kullanma tarihinin ve süresinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, krediyle ilgili tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 02.02.2018
2018/67
Belediyemizce “Sosyal Tesisler, Üst Yapı Asfalt ve Yol Düzenleme ile Kent Ormanı-Park peyzaj ve yapım işlerinde” kullanılmak üzere İller Bankasından ve/veya yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 45.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 02.02.2018
2018/68
Belediyemizin %100 hissesi olan PAMYAPI İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 50.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000,00-TL’ye kadar arttırılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 02.02.2018
2018/69
Pamukkale Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının 02.02.2018 tarihli 1.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk. 
6 02.02.2018
2018/70
Kibaroğlu Mühendislik, Gayrimenkul, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, Ümmetçe Mevkii, 177 ada, 3, 4, 5 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 02.02.2018
2018/71
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta sınırları içerisinde 513 nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında mevcut trafo alanının taşınması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.02.2018
2018/72
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 369 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 1206 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazaryeri ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde itirazlar bulunduğundan, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 02.02.2018
2018/73
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 adanın yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
10 02.02.2018
2018/74
Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) gazetede yayınlanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
11 02.02.2018
2018/75
Belediye Meclisi Yedek Divan Kâtipliğine; kalan süreyi tamamlamak üzere Aysun TONEL KARAASLAN’ın seçildiği hk.
12 02.02.2018
2018/76
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
13 02.02.2018
2018/77
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
14 02.02.2018
2018/78
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
15 05.02.2018
2018/79
Pamukkale Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının 05.02.2018 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
16 05.02.2018
2018/80
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
17 05.02.2018
2018/81
Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin   uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
18 05.02.2018
2018/82
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
19 05.02.2018
2018/83
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gökpınar Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk. 
20 05.02.2018
2018/84
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
21 05.02.2018
2018/85
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekke Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
22 05.02.2018
2018/86
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair  İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
23 05.02.2018
2018/87
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
24 05.02.2018
2018/88
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
25 05.02.2018
2018/89
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair  İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
26 06.02.2018
2018/90
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yunusemre Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun   görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 06.02.2018
2018/91
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 06.02.2018
2018/92
Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 487,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 06.02.2018
2018/93
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereği İller Bankasından ve/veya yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 15.000.000,00-TL+faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis kararının aynen kabulüne, kredi kullanma tarihinin ve süresinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, krediyle ilgili tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
30 06.02.2018
2018/94
Belediyemizce “Sosyal Tesisler, Üst Yapı Asfalt ve Yol Düzenleme ile Kent Ormanı-Park Peyzaj ve Yapım İşlerinde” kullanılmak üzere İller Bankasından ve/veya yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 45.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
31 06.02.2018
2018/95
PAMYAPI İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 50.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 950.000,00-TL arttırılarak 1.000.000,00-TL’ye çıkarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
32 06.02.2018
2018/96
Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan ve belediyemizin görev alanlarını kapsayan kısımlardaki katı atıkların toplanması ve bertaraf sahasına taşınması, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin temizlenmesi, süpürülmesi ve yıkanması vb. hizmetlerinin 01.04.2018 tarihinden itibaren 18 aylık süre için Denizli Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla yapılacak olan araç kiralama, organizasyon hizmet alımı ve protokol işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine dair Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 06.02.2018
2018/97
Hacıkaplanlar Mahallesi, 288 ada, 1, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
34 06.02.2018
2018/98
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
35 06.02.2018
2018/99
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
36 06.02.2018
2018/100
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
37 06.02.2018
2018/101
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
38 06.02.2018
2018/102
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitlelerin düzenlenmesi, muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenerek imar planına işlenmesi ve yol genişlemelerinin sağlanması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
39 06.02.2018
2018/103
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/373 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarih ve 1245 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet, Hürriyet ve Kayıhan Mahallelerinde, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile Belirlenen Kısa Mesafeli Koruma Alanı içinde kalan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediği, uygulamada tereddütlerin oluşmaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
40 06.02.2018
2018/104
KİBAROĞLU Mühendislik, Gayrimenkul, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, Ümmetçe Mevkii, 177 ada, 3, 4, 5 nolu parseller ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
41 06.02.2018
2018/105
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı doğrultusunda Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, M22D03B1D pafta sınırları içerisinde 513 nolu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında mevcut trafo alanının taşınması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
42 06.02.2018
2018/106
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/369 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 1206 sayılı kararı ile kabul edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve Dokuzkavaklar Pazar Yeri İle İlgili Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olması, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının üst ölçekli plan niteliğindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmasının yasal bir zorunluluk olması, mahkeme kararlarındaki iptal gerekçelerinin giderilmiş olması, mağduriyetlerin kamulaştırma ile giderileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
43 06.02.2018
2018/107
Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 adanın yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
44 06.02.2018
2018/108
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “01 Mart 2018 Perşembe günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.