2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

11-04-2018

2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 03 NİSAN 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 04 NİSAN 2018 (2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.04.2018
2018/122
Kalkınma Bakanlığına Bağlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Mali Destek Programı kapsamında Pamukkale Belediyesi olarak başvuru yapmış olduğumuz “Kocaçukur Güzelleşiyor, Turizm Gelişiyor” projesinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.04.2018
2018/123
Ali KURT’un; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 112 ada, 5 nolu parselinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması talebi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.04.2018
2018/124
İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali AYGÖREN’in ve Göker Cami Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mevlüt SÖNMEZ’in; Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22A23D3A-M22A23D3D pafta, 5711 ada, 7 - 15 nolu parsellerinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.04.2018
2018/125
Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Mehmetçik Mahallesi, 130 ada, 3 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.04.2018
2018/126
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 167 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.04.2018
2018/127
Zeliha LEVENT vekili Hakan AKALIN ve Emre MERT’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, tapunun 17L-IV pafta, 210 ada, 1 ve 9 nolu parsellerinde hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.04.2018
2018/128
Pamukkale Belediyemizin Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 03.04.2018
2018/129
5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2017 yılı Faaliyet Raporunun bu ayki toplantının son gündem maddesinden bir önceki madde olarak görüşülmesi konusunda verilen önergenin kabulü hk.
9 03.04.2018
2018/130
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 503 ve 2331 nolu parsellerde imar hattının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.04.2018
2018/131
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 257 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.04.2018
2018/132
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2017 tarih ve 1334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.04.2018
2018/133
BALRES Elektrik Üretim A.Ş.’nin; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Koyunaliler Mahallesi, 592 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.04.2018
2018/134
Süleyman KORUCU adına Vekaleten Muzaffer KORUCU’nun; Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.04.2018
2018/135
Murat Mehmet SARIKAYA , Tülay GÜLER ve Sultan SARIKAYA ile Huriye ÖZSOY adına vekaleten Hatice ÜSTÜNER ile Mehmet SARIKAYA’nın,; Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 3601 ada, 1-2-3-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.04.2018
2018/136
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 215 ada, 90 ve 91 nolu parsellerde kitle düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
16 03.04.2018
2018/137
Belediyemizin 04.01.2018 tarih ve 2018/54 sayılı Meclis kararı ile üye olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’nin 29 Mayıs-02 Haziran 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın Galaalti kentinde düzenleyeceği Genel Kurul ve Çalışma Programına, Belediyemiz de üye kuruluş olarak katılım gösterecek olup, Belediyemiz adına söz konusu toplantıya katılmak üzere Belediye Başkanınca belirlenecek heyetin, yolluk, ulaşım ve konaklama masraflarının Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılanması ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
17 03.04.2018
2018/138
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçildiği hk.
18 03.04.2018
2018/139
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespit edildiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
19 04.04.2018
2018/140
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
20 04.04.2018
2018/141
Belediyemizin 04.01.2018 tarih ve 2018/54 sayılı Meclis kararı ile üye olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’nin 29 Mayıs-02 Haziran 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın Galaalti Kentinde düzenleyeceği Genel Kurul ve Çalışma Toplantısına, Belediyemiz de üye kuruluş olarak katılım gösterecek olup, Belediyemiz adına söz konusu toplantıya katılmak üzere Belediye Başkanınca belirlenecek heyetin, yolluk, ulaşım ve konaklama masraflarının Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılanması ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 04.04.2018
2018/142
Kalkınma Bakanlığına bağlı, Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Mali Destek Programı kapsamında Pamukkale Belediyesi olarak 26.03.2018 tarihinde başvuru yapmış olduğumuz “Kocaçukur Güzelleşiyor, Turizm Gelişiyor” projesi kabul edildiği takdirde sözleşme imzalamaya, hesap açmaya ve projenin yürütülmesi ve her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’in yetkilendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 04.04.2018
2018/143
Zeliha LEVENT vekili Hakan AKALIN ve Emre MERT’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, tapunun 17L-IV pafta, 210 ada, 1 ve 9 nolu parsellerinde hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 04.04.2018
2018/144
Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 503 ve 2331 nolu parsellerde imar hattının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 04.04.2018
2018/145
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 257 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün oyçokluğuyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
25 04.04.2018
2018/146
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 246 ada, 5-6-7 nolu parsellerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2017 tarih ve 1334 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 04.04.2018
2018/147
Murat Mehmet SARIKAYA, Tülay GÜLER ve Sultan SARIKAYA ile Huriye ÖZSOY adına vekaleten Hatice ÜSTÜNER ile Mehmet SARIKAYA’nın Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 3601 ada, 1-2-3-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 04.04.2018
2018/148
Belediyemizin Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olmasına, Belediyemizin üyelik işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine, ayrıca; Meclis Üyeleri arasından Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 4 asıl ve 2 yedek üyelerin belirlendiği hk.
28 04.04.2018
2018/149
Pamukkale Belediyesinin 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliği oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
29 04.04.2018
2018/150
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.