2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-07-2018

2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ

03 TEMMUZ 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 04 TEMMUZ 2018 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.07.2018
2018/181
MH Tuna Petrol Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, tapunun M22D10A3B pafta, 7129 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 03.07.2018
2018/182
Ahmet MUTLUEL’in; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2D pafta, 3682 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 03.07.2018
2018/183
Mülkiyeti Belediyemize ait Uzunpınar Mahallesi, 6 pafta, 559 parsel nolu 199,00 m² sahalı taşınmazın Uzunpınar Jandarma Karakol Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere  İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli-Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilip edilmeyeceği, tahsisi uygun görüldüğü takdirde protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 03.07.2018
2018/184
İşyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 03.07.2018
2018/185
Ömer KADIOĞLU’nun; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/03/2018 tarih ve 347 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 21 ada, 3-4-7-8-17-18-19-20-21-22-23-28 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,551 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde itirazı bulunduğundan konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.07.2018
2018/186
Süleyman KORUCU’nun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, tapunun 17K-II pafta, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.07.2018
2018/187
Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6135 ada, 3 nolu parselde Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.07.2018
2018/188
Kudret GÜNGÖR’ün; Deliktaş Mahallesi, 2974 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
9 03.07.2018
2018/189
Mustafa KORKMAZ ve Elif KORKMAZ’ın; Dokuzkavaklar Mahallesi, 5013 ada, 2 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.07.2018
2018/190
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.07.2018
2018/191
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı – Eldenizli Mahalleleri ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.07.2018
2018/192
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7075 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.07.2018
2018/193
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, M22A18D3A- M22A18D4B pafta, 503-2331-464-2292-514-513-512 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.07.2018
2018/194
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlenen hesap yöntemine uygun Birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 Maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Otopark Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsil Esaslarına ilişkin 11. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin ekte yer alan tabloya uygun olarak alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
15 04.07.2018
2018/195
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile koruma alanı sınırları dışına çıkarılan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesinde muhtelif parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 04.07.2018
2018/196
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde maddi ve manevi hatalara sebebiyet verilmemesi ve ileride oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla parsellerde kitle durumları ile yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 04.07.2018
2018/197
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 ve 16.maddelerinde düzenlenen ilan ve reklam vergisi, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmekte, Kanunun mükerrer 44.maddesinde düzenlenen Çevre Temizlik Vergisi ise her yıl Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmekte ve emlak vergisinin taksit dönemleri içinde (birinci taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksit Kasım ayında) ödenmekte olup, yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisinin ödeme döneminin, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemiyle birleştirilerek işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 04.07.2018
2018/198
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Uzunpınar Mahallesi, 6 pafta, 559 parsel nolu 199,00 m² sahalı taşınmazın Uzunpınar Jandarma Karakol Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre 25 yıl süre ile bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) adına Denizli-Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilerek protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 04.07.2018
2018/199
MH TUNA PETROL Tur. San. ve Ltd. Şti.’nin; Cankurtaran Mahallesi, 7129 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
20 04.07.2018
2018/200
Ömer KADIOĞLU’nun; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/03/2018 tarih ve 2018/117 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/03/2018 tarih ve 347 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, 21 ada, 3-4-7-8-17-18-19-20-21-22-23-28 nolu parsellerde kitle belirlemesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,551 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
21 04.07.2018
2018/201
Süleyman KORUCU’nun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, tapunun 17K II pafta, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
22 04.07.2018
2018/202
Kudret GÜNGÖR’ün; Deliktaş Mahallesi, 2974 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
23 04.07.2018
2018/203
Mustafa KORKMAZ ve Elif KORKMAZ’ın; Dokuzkavaklar Mahallesi, 5013 ada, 2 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
24 04.07.2018
2018/204
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334, 3336 adalar ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
25 04.07.2018
2018/205
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7075 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
26 04.07.2018
2018/206
Yerleşme bölgeleri, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre 4 gruba ayrılmış olup, hesaplanan otopark katılım bedelleri her grup için belirlenen aşağıdaki oranlar üzerinden Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun  kabulü hk.
27 04.07.2018
2018/207
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “01 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.