2018 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

15-10-2018

2018 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ
  05 EKİM 2018 (1.BİRLEŞİM), 08 EKİM 2018 (2.BİRLEŞİM), 09 EKİM 2018 (3.BİRLEŞİM) VE

10 EKİM 2018 (4.BİRLEŞİM)
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.10.2018
2018/240
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6545 ada, 9 nolu parsel içerisine trafo tesis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 05.10.2018
2018/241
Pamukkale İlçesi, tapunun Bağbaşı Mahallesi 364-365-369-370-371-373-374 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 05.10.2018
2018/242
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan “2019 Yılı Performans Programı Taslağı”nın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 05.10.2018
2018/243
Pamukkale Belediyesi Encümenince 265.000.000,00-TL olarak uygun görülen “2019 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin” incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 05.10.2018
2018/244
Pamukkale Belediyesi 2019 yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücretlerine ilişkin “2019 Yılı Ücret Tarifesi Taslağı”nın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 05.10.2018
2018/245
Belediyemiz tarafından Belediyemizin çeşitli işlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 5.000.000,00-TL’ye çıkarılması, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 05.10.2018
2018/246
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 4 adet Çocuk Evinin kira ve aidat bedellerinin 31.12.2019 tarihine kadar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 05.10.2018
2018/247
Süleyman KORUCU’nun; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 2018/201 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 691 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, tapunun 17K - II pafta, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,574 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yaptığı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 05.10.2018
2018/248
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 6 ada, 21 nolu parselinde bulunan tescilli yapı (Denizli Lisesi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 05.10.2018
2018/249
Topraklık Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 4189 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı (Külahçıoğlu Un Fabrikası) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 05.10.2018
2018/250
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 05.10.2018
2018/251
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1623 ada, 7 nolu ve Hatipoğlu Mahallesi, 259 ada, 5 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 05.10.2018
2018/252
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1617 ada, 7 ve 10 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 05.10.2018
2018/253
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi, M22A23D3D– M22A23D4C pafta, 5703 nolu imar adasının muhtelif parsellerinde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 05.10.2018
2018/254
Ayşe ŞADI, Hasan ŞADI, Ümmü ŞADI, Yasemin ŞADI, Hatice ŞADI HÖKEREK’in; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A2A pafta, 5729 ada, 1-2-7-8 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
16 08.10.2018
2018/255
Pamukkale Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 08.10.2018 tarihli 2.birleşim gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
17 08.10.2018
2018/256
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1840 ada, 8 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 08.10.2018
2018/257
Esas Petrol Madencilik Nakliyat İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş., Fatma TARAKÇI, Fevzi TARAKÇI varisleri Gürkan TARAKÇI ve Gülden TARAKÇI’nın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 15L - I pafta, 1885 ada, 2-6-7 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 08.10.2018
2018/258
Belediyemiz tarafından Belediyemizin çeşitli işlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 5.000.000,00-TL’ye çıkarılması, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 08.10.2018
2018/259
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan dört adet çocuk evinin 31.12.2019 tarihine kadar kira ve aidat bedellerinin, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
21 08.10.2018
2018/260
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6545 ada, 9 nolu parsel içerisine trafo tesis edilmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 08.10.2018
2018/261
Ayşe ŞADI, Hasan ŞADI, Ümmü ŞADI, Yasemin ŞADI, Hatice ŞADI HÖKEREK’in; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A2A pafta, 5729 ada, 1-2-7-8 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 08.10.2018
2018/262
Süleyman KORUCU’nun; Pamukkale Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarih ve 2018/201 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2018 tarih ve 691 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, tapunun 17K - II pafta, 14 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,574 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki yaptığı itirazının yoğunluk artırıcı ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığından uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
24 09.10.2018
2018/263
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 6 ada, 21 nolu parselinde bulunan tescilli yapı (Denizli Lisesi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 09.10.2018
2018/264
Topraklık Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 4189 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı (Külahçıoğlu Un Fabrikası) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 09.10.2018
2018/265
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hatipoğlu Mahallesi, 2364 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 09.10.2018
2018/266
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi ile ilgili şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
28 09.10.2018
2018/267
Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi ile ilgili şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
29 09.10.2018
2018/268
Pamukkale İlçesi, tapunun; Bağbaşı Mahallesi, 364-365-369-370-371-373-374 adalar ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 09.10.2018
2018/269
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hürriyet Mahallesi, M22A23D3D-M22A23D4C pafta, 5703 nolu imar adasının muhtelif parsellerinde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
4. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
31 10.10.2018
2018/270
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan 2019 Yılı Ücretler Tarifesi Taslağı üzerinde Komisyonca hazırlanan raporda belirtilen değişikliklerin yapılarak, Pamukkale Belediyesi 2019 Yılı Ücretler Tarifesinin  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
32 10.10.2018
2018/271
2019 Yılı Pamukkale Belediyesi Performans Programının oyçokluğu ile kabulü hk.
33 10.10.2018
2018/272
2019 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 267.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk. 
34 10.10.2018
2018/273
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.