2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-12-2018

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI

ARALIK AYI TOPLANTISININ 05 ARALIK 2018 (1.BİRLEŞİM) VE 06 ARALIK 2018

(2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.12.2018
2018/294
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, 3208 ada, 7 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 05.12.2018
2018/295
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, 4594 ada, 5 ve 6 nolu parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 05.12.2018
2018/296
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan ekli listede tapu bilgileri belirtilen parsellerdeki Belediyemize ait hisseler ile mülkiyeti Belediyemize ait müstakil parsellerin satışı konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 05.12.2018
2018/297
Belediyemizin 2018 Mali Yılı Bütçesinde ekte sunulan müdürlüklerin ilgili bütçe tertiplerinden yeterli ödeneği olmayan müdürlüklerin ilgili bütçe tertiplerine aktarılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 05.12.2018
2018/298
Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali YILMAZ’dan boşalan İdari ve Diğer İşler Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Orhan GENÇ’in seçildiği hk.
6 05.12.2018
2018/299
Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali YILMAZ’dan boşalan Sağlıklı Kentler Birliği Yedek Üyeliğine; kalan süreyi tamamlamak üzere Orhan GENÇ’in seçildiği hk.
7 05.12.2018
2018/300
Belediyemiz birimlerinde 2019 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçi çalıştırılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 05.12.2018
2018/301
Ahmet MUTLUEL’in; Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/219 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/09/2018 tarih ve 892 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,578 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 05.12.2018
2018/302
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4399 nolu imar adasının muhtelif parsellerinde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 05.12.2018
2018/303
Muhammed GÜL, Mustafa GÜL ve Deniz KIYMAZ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk
11 05.12.2018
2018/304
Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2D pafta, 518 ada, 1 nolu parselde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 05.12.2018
2018/305
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 05.12.2018
2018/306
Belediyemiz sorumluluk alanında bulanan Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6007 Sokak, No:5 adresindeki park alanı ve içindeki yapının Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından dernek tüzüğünde belirtilen hizmetler çerçevesinde kullanılmak üzere, ortak hizmet projesi gerçekleştirmek adına olası afetlere karşı eğitim çalışması amacıyla “Toplum Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi” olarak okullara, gençlere ve bu konuya duyarlı vatandaşlarımıza verilecek olası afetlere karşı eğitim çalışması konusunda Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
14 05.12.2018
2018/307
ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, M22A22B3C pafta sınırları içerisinde bir adet trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimi tarafından hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 05.12.2018
2018/308
Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi,  92 ada,         145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 05.12.2018
2018/309
Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi,           269 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 05.12.2018
2018/310
Kuşpınar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 2 ada, 1 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Hacı Hasan Feyzi Efendi Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 05.12.2018
2018/311
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 22 ada,             14 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 05.12.2018
2018/312
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 05.12.2018
2018/313
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3595 ada,           6 nolu parselde bulunan tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
21 06.12.2018
2018/314
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı (Hüdai Oral Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 06.12.2018
2018/315
15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1620 ada 13, 1621 ada 18 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 06.12.2018
2018/316
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2338 ada, 12, 13, 14, 23 ada, 8 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 06.12.2018
2018/317
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada, 9 nolu parselde bulunan tescilli yapı (Balcı Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 06.12.2018
2018/318
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 06.12.2018
2018/319
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3593 ada, 1, 3 ve 4 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere konunun Dairesine uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 06.12.2018
2018/320
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan ekli listede tapu bilgileri belirtilen parsellerdeki Belediyemize ait hisseler ile mülkiyeti Belediyemize ait müstakil parsellerin satışının yapılmasının  uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
28 06.12.2018
2018/321
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2019 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2019 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
29 06.12.2018
2018/322
Belediyemiz sorumluluk alanında bulanan Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 6007 Sokak, No:5 adresindeki park alanı ve içindeki yapının “Toplum Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi” olarak kullanılmak üzere, Belediyemiz ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) işbirliğinde ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere 5 (beş) yıl süre ile Belediyemiz ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında karşılıklı protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin GÜRLESİN’e yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
30 06.12.2018
2018/323
2018 Mali Yılı Bütçesinde ekte sunulan müdürlüklerin ilgili bütçe tertiplerinden yeterli ödeneği olmayan müdürlüklerin ilgili bütçe tertiplerine ekli listeye göre aktarılmasının uygun görüldüğüne dair  Plan ve Bütçe Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
31 06.12.2018
2018/324
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Anafartalar Mahallesi, 3208 ada, 7 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 06.12.2018
2018/325
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Aktepe Mahallesi, 4594 ada, 5 ve 6 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 06.12.2018
2018/326
Ahmet MUTLUEL’in itirazı doğrultusunda Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2018 tarih ve 2018/219 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün değişiklik yapılmamış hali ile yeniden onanmasının uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 06.12.2018
2018/327
Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4399 nolu imar adasının muhtelif parsellerinde kitlelerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 06.12.2018
2018/328
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “03 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.