2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-01-2019

2019 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ

03 OCAK 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 04 OCAK 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.01.2019
2019/1
Pamukkale Belediye Meclisinin 2019 yılı tatil ayının “MART” ayı olarak belirlenmesi konusunda verilen önergenin kabulü hk.
2 03.01.2019
2019/2
Belediyemizde 2019 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 03.01.2019
2019/3
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 03.01.2019
2019/4
Belediye Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 03.01.2019
2019/5
Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Pamukkale İlçe sınırları içinde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.01.2019
2019/6
Siteler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, 1565, 1566, 1567, 1571, 1575, 1576, 1577, 1578, 1580 nolu imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.01.2019
2019/7
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, M22A22B3D paftada trafo alanı ayrılması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.01.2019
2019/8
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama  sonucunda; Selim ARKAN, İsmail BALABAN, İbrahim ÇELEBİOĞLU, Mustafa ÇALLICA ve Ahmet DURMAZ’ın seçildiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 04.01.2019
2019/9
Muhammed GÜL, Mustafa GÜL ve Deniz KIYMAZ’ın; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozucu, emsal teşkil edici ve yoğunluk arttırıcı nitelik taşıması nedenleriyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 04.01.2019
2019/10
Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfının; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03A2D pafta, 518 ada, 1 nolu parselde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
11 04.01.2019
2019/11
Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP–6537,8 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
12 04.01.2019
2019/12
Denizli İli, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Pamukkale İlçe sınırları içinde plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 04.01.2019
2019/13
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde, M22A22B3D paftada trafo alanı ayrılması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 04.01.2019
2019/14
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Ek 1-I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2-II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Ek 3-IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvelinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 04.01.2019
2019/15
Belediyemizde 2019 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 04.01.2019
2019/16
Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2019 yılı Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 527,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 04.01.2019
2019/17
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “05 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.