2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-02-2019

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ

05 ŞUBAT 2019 (1.BİRLEŞİM), 06 ŞUBAT 2019 (2.BİRLEŞİM) VE 07 ŞUBAT 2019 (3.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.02.2019
2019/18
Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 2018/54 sayılı Meclis kararı ile üyesi olduğumuz Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’nin 13-15 Mart 2019 tarihlerinde Yunanistan’ın Lountra Pozar Kentinde yapılacak olan toplantısına Belediye Başkanınca belirlenecek heyetin katılım sağlamaları, katılımcıların yolluk, ulaşım ve konaklama giderlerinin Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 05.02.2019
2019/19
Belediyemizde 2019 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 05.02.2019
2019/20
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akdere Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 6 adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 05.02.2019
2019/21
Belediyemizce yapımı tamamlanarak hizmete açılan, yapımı tamamlanma aşamasında olan ve yapımı devam eden park ve tesislere isim verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
5 05.02.2019
2019/22
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih ve 2018/266 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1052 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 05.02.2019
2019/23
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih ve 2018/267 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1053 sayılı kararı ile kabul edilen, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 05.02.2019
2019/24
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C1C pafta sınırları içerisinde 18 nolu imar adasının güneyinde bulunan park alanı içerisindeki mevcut trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 05.02.2019
2019/25
Pamukkale Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 2018/270 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2019 Yılı Ücretler Tarifesinin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümündeki “Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici tahsis ücreti, KDV dahil metrekaresinden 3,00-TL alınır.” ibaresinin “iii) Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici işgal harcı, KDV dahil metrekaresinden 2,50-TL alınır.” şeklinde değiştirilmesi ve “Not: Kapalı ve açık pazar yerlerinde günlük geçici tahsis ücreti altı aylık/yıllık peşin olarak tahsil edilebilir.” ibaresinin kaldırılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 06.02.2019
2019/26
Siteler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, 1565-1566-1567-1571-1575-1576-1577-1578-1580 nolu imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 06.02.2019
2019/27
Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA)’nin 13-15 Mart 2019 tarihlerinde Yunanistan’ın Loutra Pozar Kentinde yapılacak olan toplantısına Belediyemiz de bir heyetle katılmayı planlamakta olup, söz konusu katılımcıların yolluk, ulaşım ve konaklama giderlerinin Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi ve heyetteki kişilerin görevlendirilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 06.02.2019
2019/28
Belediyemizde 2019 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve 2019 yılı içerisinde yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 06.02.2019
2019/29
Pamukkale Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 2018/270 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale Belediyesi 2019 Yılı Ücretler Tarifesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İle İlgili Ücretler bölümündeki “iii) Kapalı ve Açık Pazaryerlerinde günlük geçici işgal harcı, KDV dahil metrekaresinden 2,50.-TL alınır.” şeklinde değiştirilmesi ve “Not: Kapalı ve Açık Pazaryerlerinde günlük geçici Tahsis Ücreti altı aylık/yıllık peşin olarak tahsil edilebilir.” ibaresinin kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 06.02.2019
2019/30
Belediyemizce yapımı tamamlanarak hizmete açılan, yapımı tamamlanma aşamasında olan ve yapımı devam eden park ve tesislere isim verilmesinin  uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 06.02.2019
2019/31
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih ve 2018/266 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1052 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun uygun görüldüğü hk.
15 06.02.2019
2019/32
Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih ve 2018/267 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1053 sayılı kararı ile kabul edilen Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun uygun görüldüğü hk.
16 06.02.2019
2019/33
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı doğrultusunda Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Atalar Mahallesi, M22A22C1C pafta sınırları içerisinde 18 nolu imar adasının güneyinde bulunan park alanı içerisindeki mevcut trafo alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
17 07.02.2019
2019/34
Pamukkale İlçesi, Akdere Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümleri kapsamında kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 07.02.2019
2019/35
Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararı ile 2019 yılı Mart ayı tatil ayı olarak belirlendiğinden, Pamukkale Belediye Meclisinin 2014-2019 dönemi olağan Meclis toplantılarının sona erdiği hk.