2019 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

15-04-2019

2019 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ

07 NİSAN 2019 (1.BİRLEŞİM), VE 08 NİSAN 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 07.04.2019
2019/36
Pamukkale Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısının 07.04.2019 tarihli ilk toplantı gündeminde gündem değişikliği yapılması konusunda verilen önergenin kabulü hk.
2 07.04.2019
2019/37
Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Meclis 1. Başkan Vekilliğine Hüseyin KAYA’nın seçildiği hk.
3 07.04.2019
2019/38
Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Meclis 2. Başkan Vekilliğine Süleyman Sırrı KAYA’nın seçildiği hk.
4 07.04.2019
2019/39
Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Belediye Meclisi 2 Asıl Divan Katip Üyeliğine Sevgi ÇÖLHAN ve Mehmet YARA’nın seçildiği hk.
5 07.04.2019
2019/40
Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Belediye Meclisi 2 Yedek Divan Katip Üyeliğine Emin TEKİN ve Erkan TIKIROĞLU’nun seçildiği hk.
6 07.04.2019
2019/41
Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçimler sonucunda  Encümen Üyeliğine; Bayram KAHRAMAN, Birol KONAK ve Yusuf GARİP’in seçildiği hk.
7 07.04.2019
2019/42
Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli ilk toplantısında Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının oluşturulduğu ve üyelerinin tespit edildiği hk.
8 07.04.2019
2019/43
Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Asıl Üyeliğe Bayram KAHRAMAN, Yedek Üyeliğe           Süleyman Sırrı KAYA’nın seçildiği hk.
9 07.04.2019
2019/44
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Asıl Üyeliğe Hüseyin ACAR, Yedek Üyeliğe  Emin TEKİN’in seçildiği hk.
10 07.04.2019
2019/45
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Asıl Üyeliğe Ramazan ESKİN, Yedek Üyeliğe           Birtan ŞAHAN’ın seçildiği hk.
11 07.04.2019
2019/46
Sağlıklı Kentler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçimlerde Sevgi ÇÖLHAN ve Zehra KARABAY’ın seçildiği hk.
12 07.04.2019
2019/47
Akdeniz Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 4 Asıl Üyeliğe Dilaver YARDIM, Rahmi TAŞDAN,Erkan TIKIROĞLU, Nail ŞAN, 2 Yedek Üyeliğe Yusuf GARİP ve Recep UZUNCA’nın seçildiği hk.
13 07.04.2019
2019/48
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2018 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
14 07.04.2019
2019/49
Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen ve görevlendirilecek olan Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince görüşülmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
15 07.04.2019
2019/50
Belediyemiz tarafından Belediyemizin işlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 10.000.000,00-TL’ye çıkarılması, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
16 07.04.2019
2019/51
Ayşe YALÇINDAĞ’ın; Pamukkale Belediye Meclisinin 09.10.2018 tarih ve 2018/264 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2018 tarih ve 1045 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile uygun görülen, tapunun; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi 4189 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı (Külahçıoğlu Un Fabrikası) ve Koruma Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
17 07.04.2019
2019/52
Güzelpınar Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 6 adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
18 08.04.2019
2019/53
Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hk.
19 08.04.2019
2019/54
Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ü kadar ödenek verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 08.04.2019
2019/55
Belediyemiz tarafından Belediyemizin işlerinde kullanılmak ve ilgili taraflara verilmek üzere teminat mektubu kullanılması, alınacak teminat mektupları toplamlarının üst limitinin 10.000.000,00-TL olarak belirlenmesi, teminat mektubu kullanımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
21 08.04.2019
2019/56
Ayşe YALÇINDAĞ’ın; Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih ve 2018/264 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih ve 1045 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile uygun görülen Topraklık Mahallesinde, tapunun Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 4189 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan tescilli yapı (Külahçıoğlu Un Fabrikası) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki yaptığı itirazı konusunda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkili olduğundan söz konusu itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 08.04.2019
2019/57
Pamukkale İlçesi, Güzelpınar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümleri kapsamında kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 08.04.2019
2019/58
Pamukkale Belediyesinin 2018 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliği oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
24 08.04.2019
2019/59
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “03 Mayıs 2019 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.