2019 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-05-2019

2019 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ

03 MAYIS 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 06 MAYIS 2019 (2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ

MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.05.2019
2019/60
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereği yurtiçi bankalardan tek seferde ya da peyderpey 1 yıl anapara geri ödemesiz toplam en fazla 5 yıl vade ile 60.000.000,00 TL (altmışmilyon TL) + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, kredinin geri ödemesiz süresini değiştirmeye, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.05.2019
2019/61
Belediyemize ait 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 03.05.2019
2019/62
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.05.2019
2019/63
3194 sayılı İmar Kanunun 10.maddesi gereği Stratejik Plan ve yıllık Performans Programlarına uygun olarak hazırlanan Belediyemiz İkinci 5 Yıllık İmar Programının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.05.2019
2019/64
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1623 ada, 7 nolu ve Hatipoğlu Mahallesi, 259 ada, 5 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.05.2019
2019/65
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.05.2019
2019/66
Hanım ÖZLAL vekili İbrahim ÖZLAL’ın Deliktaş Mahallesi, 4392 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.05.2019
2019/67
Ali EYİDEN adına vekaleten Hakan YILMAZ’ın; Karataş Mahallesi, 163 ada, 2 nolu parseli ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.05.2019
2019/68
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 226 ada, 23 nolu parselde yapılaşma şartının işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.05.2019
2019/69
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asıl ve 5 yedek üye ile Çiftçi Mallarını Koruma Murakabe Heyetinde görev yapacak 5 asıl ve 5 yedek üyelerin gizli oylama ile yapılan seçimlerle belirlendiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
11 06.05.2019
2019/70
Belediyemizin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinde belirtilen gelirlerimizin takip edildiği ekli listedeki banka hesap numaralarının kamu hizmetine tahsis edilmesi hk.
12 06.05.2019
2019/71
Belediyemize ait 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
13 06.05.2019
2019/72
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereği yurtiçi bankalardan tek seferde ya da peyderpey 1 yıl anapara geri ödemesiz toplam en fazla 5 yıl vade ile 60.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, kredinin geri ödemesiz süresini değiştirmeye, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 06.05.2019
2019/73
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1623 ada, 7 nolu ve Hatipoğlu Mahallesi, 259 ada, 5 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 06.05.2019
2019/74
Hanım ÖZLAL vekili İbrahim ÖZLAL’ın, Deliktaş Mahallesi, 4392 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
16 06.05.2019
2019/75
Ali EYİDEN adına vekaleten Hakan YILMAZ'ın; Karataş Mahallesi, 163 ada, 2 nolu parseli ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 06.05.2019
2019/76
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.03.2019 tarih ve 9315 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesi, 226 ada, 23 nolu parselde yapılaşma şartının işlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 06.05.2019
2019/77
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.