2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-06-2019

2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ

10 HAZİRAN 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 11 HAZİRAN 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 10.06.2019
2019/78
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut 1.000.000,00-TL olan sermayesinin 1.500.000,00.-TL artırılarak 2.500.000,00.-TL’ye çıkarılması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
2 10.06.2019
2019/79
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2019 tarihine kadar yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 10.06.2019
2019/80
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların yeterli sayıda, belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 3 yıl süreyle  (01/10/2019-30/09/2022) yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 10.06.2019
2019/81
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, tapunun M22a.18c.19d pafta, 251 ve 252 nolu parselleri kapsayan alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için hazırlanacak planlamaya esas kamu yararı kararı alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 10.06.2019
2019/82
15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1620 ada, 13, 1621 ada, 18 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 10.06.2019
2019/83
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, tapunun M22a.19d.4c ve M22a.19d.4d pafta, 39, 64, 65, 66, 619, 622 ve 676 nolu parselleri kapsayan alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için hazırlanacak planlamaya esas kamu yararı kararı alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 10.06.2019
2019/84
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2338 ada, 12, 13, 14, 23 ada, 8 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 10.06.2019
2019/85
Ömer KABAYUKA’nın; 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 10.06.2019
2019/86
Denizli Belediye Meclisinin 07.01.2010 tarih ve 66 sayılı kararıyla onaylanan plan hükümlerinin yeni yönetmeliğe göre güncellenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 10.06.2019
2019/87
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün USAG Projesi kapsamında, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde bulunan UZP geniş bant deprem gözlem istasyonunun ekli krokide belirlenen yere taşınabilmesi için gerekli iznin verilmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi.
11 10.06.2019
2019/88
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7060 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde kalan park alanı içerisindeki trafo alanının başka bir alana taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 10.06.2019
2019/89
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parselde Denizli İdare Mahkemesinin kararı ile Pamukkale Belediye Meclisinin 04.07.2018, 2018/201 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarih, 691 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği iptal edildiğinden, hukuken plansız kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
13 11.06.2019
2019/90
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu 03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin 2017/4842 Esas Nolu Yürütmeyi Durdurma Kararı bulunduğundan, Ticaret Alanlarında yapılabilecek tanımlara ilişkin boşluk oluştuğundan, söz konusu boşluk ortadan kaldırıldıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 11.06.2019
2019/91
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunda daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden, Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 11.06.2019
2019/92
3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programlarına uygun olarak hazırlanan Belediyemiz İkinci 5 Yıllık İmar Programının onanması konusunda daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 11.06.2019
2019/93
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut 1.000.000,00-TL olan sermayesinin 1.500.000,00-TL artırılarak 2.500.000,00-TL’ye çıkarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 11.06.2019
2019/94
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2019 tarihine kadar yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 11.06.2019
2019/95
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak olan araçların yeterli sayıda, belediyemizin ihtiyaçlarına uygun olarak araç kiralama hizmet alımı ihalesinin 3 yıl süreyle (01/10/2019-30/09/2022) 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince yapılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 11.06.2019
2019/96
15 Mayıs Mahallesinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1620 ada, 13, 1621 ada, 18 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 11.06.2019
2019/97
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi, 2338 ada, 12, 13, 14, 23 ada, 8 nolu parsellerde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 11.06.2019
2019/98
Ömer KABAYUKA’nın; 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 nolu parseli ile ilgili Danıştay Altıncı Dairesi ile Denizli İdare Mahkemesince verilen kararlar idaremiz lehine onandığından, bu kararlarda davalı idare olarak savunmamızda yol genişletme sebeplerinden birinin itfaiye, ambulans girişlerinde zorluklara sebebiyet verdiği hususundaki açıklamanın uygun bulunduğundan ve söz konusu plan değişikliği talebi emsal teşkil edici nitelik taşıması gerekçeleriyle ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 11.06.2019
2019/99
Denizli Belediye Meclisinin 07.01.2010 tarih ve 66 sayılı kararıyla onaylanan plan hükümlerinin yeni yönetmeliğe göre güncellenmesi amacıyla hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 11.06.2019
2019/100
Denizli Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün USAG Projesi kapsamında, Pamukkale İlçesi, Uzunpınar Mahallesinde bulunan UZP geniş bant deprem gözlem istasyonunun yer değiştirilmesi gerektiğinden, ekli yerleşim krokisindeki şekliyle Uzunpınar Mahallesinde “Ağaçlandırılacak Alan (Mesire Alanı)” olarak planlı alanda geniş bant deprem gözlem istasyonu yapılması için izin verilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 11.06.2019
2019/101
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 14 ada, 7 nolu parselde Denizli İdare Mahkemesinin kararı ile Pamukkale Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih 2018/201 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarih, 691 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği iptal edildiğinden, hukuken plansız kalan alanda hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 11.06.2019
2019/102
Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “05 Temmuz 2019 Cuma  günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.