2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-11-2019

2019 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ

01 KASIM 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 04 KASIM 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.11.2019
2019/165
Bağbaşı Mahallesi 317-397-398-399-400-401-402-403-404-405-407-408-409-410-411-412-413-414 adalarda yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
2 01.11.2019
2019/166
Cankurtaran Mahallesi, 6748 ada, 16, 17, 18 ve 19 nolu parseller ve çevresinde, Denizli İdare Mahkemesinin 12.09.2019 tarih ve 2018/1229 E. 2019/940 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız kalan bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 01.11.2019
2019/167
BALRES Elektrik A.Ş.’nin Kocadere Mahallesi 202 ada 7 parsel ile tapunun Koyunaliler Mahallesi, 592 ada, 1 nolu parsel arasından geçen enerji nakil hattının işlenmesi ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 01.11.2019
2019/168
Serhatlı Sanayi İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tapunun Çömleksaz Mahallesi, 623 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 01.11.2019
2019/169
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kale Mahallesi, 181, 182 adalar ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.11.2019
2019/170
Pınarkent Mahallesinde, eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması mahkeme kararıyla iptal edilen bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.11.2019
2019/171
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2019 tarih ve 2019/121 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/08/2019 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan; Pınarkent Mahallesinin Kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış sanayi, imalathane ve ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 01.11.2019
2019/172
Denizli İdare Mahkemesinin 08/02/2018 tarih ve 2017/986 E., 2018/131 sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 4973 adada hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
9 04.11.2019
2019/173
ELSAN Elektrik Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Bağbaşı Mahallesi, 530 ada, 2 nolu parsel ile ilgili söz konusu plan değişikliğinin konut bölgesi içerisinde kaldığı ve çevresindeki kat yüksekliğinin 7,50 metre olmasına karşın plan değişikliği talebinin Yençok:15 metre olması gerekçesiyle ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 04.11.2019
2019/174
Cankurtaran Mahallesi, 6748 ada, 16, 17, 18 ve 19 nolu parseller ve çevresinde, Denizli İdare Mahkemesinin 12.09.2019 tarih ve 2018/1229 E. 2019/940 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız kalan bölgede hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 04.11.2019
2019/175
BALRES Elektrik A.Ş.’nin Kocadere Mahallesi, 202 ada, 7 parsel ile tapunun Koyunaliler Mahallesi, 592 ada, 1 nolu parsel arasından geçen Enerji Nakil Hattının işlenmesi ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
12 04.11.2019
2019/176
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kale Mahallesi, l81, 182 adalar ve çevresinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 04.11.2019
2019/177
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2019 tarih ve 2019/121 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/08/2019 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan; Pınarkent Mahallesinin Kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış sanayi, imalathane ve ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 04.11.2019
2019/178
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “06 Aralık 2019 Cuma  günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.