2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12-12-2019

2019 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI  TOPLANTISININ

06 ARALIK 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 09 ARALIK 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.12.2019
2019/179
Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki Sosyal Tesisler tertibinden 18.000.000,00.-TL ve Yol Yapım Giderleri tertibinden 7.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 25.000.000,00.-TL ödeneğin, ekli cetvelde belirtildiği üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesindeki Sosyal Tesisler tertibine aktarılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 06.12.2019
2019/180
Belediyemiz birimlerinde 2020 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçi çalıştırılması konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 06.12.2019
2019/181
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2021 tarihine kadar yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 06.12.2019
2019/182
Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisindeki ticaret alanlarına ait fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 06.12.2019
2019/183
Irlıganlı Mahallesi idari sınırları içerisinde İmar Kanununun 18.maddesine uygun olarak yapılacak olan imar uygulamasındaki sorunların giderilmesi için hazırlanan 101, 102, 103, 104, 105, 147, 339, 340 adalar ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 06.12.2019
2019/184
Deliktaş Mahallesi, 2986 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 06.12.2019
2019/185
Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2344 ada 9, 10, 2347 ada 8, Atalar Mahallesi, 5 ada 10 nolu parsellerindeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 06.12.2019
2019/186
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisindeki uygulamalarda tereddüde düşülmemesi için Çürüksu Çayına ilişkin plan hükümlerinin belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 06.12.2019
2019/187
Denizli Belediye Meclisinin 17/01/2010 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan sanayi alanlarındaki ifraz şartlarına ilişkin plan hükümlerindeki çelişkinin ortadan kaldırılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 06.12.2019
2019/188
Gürbüz ŞAHAN adına vekaleten Nimet SOFUOĞLU’nun Akhan Mahallesi, 277 ada, 29 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 06.12.2019
2019/189
Pamukkale Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarih ve 127 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih ve 486 sayılı kararı ile kabul edilen, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 06.12.2019
2019/190
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 137 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih ve 498 sayılı kararı ile kabul edilen, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesinin İmar Uygulaması Yapılmamış Bölgesinde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 06.12.2019
2019/191
Bağbaşı Mahallesi 317-397-398-399-400-401-402-403-404-405-407-408-409-410-411-412-413-414 adalarda yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
14 06.12.2019
2019/192
SERHATLI San., İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tapunun Çömleksaz Mahallesi, 623 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
15 09.12.2019
2019/193
Pınarkent Mahallesinde, eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması mahkeme kararıyla iptal edilen bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
16 09.12.2019
2019/194
2019 Mali Yılı Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki “Sosyal Tesisler” tertibinden 18.000.000,00-TL ve “Yol Yapım Giderleri” tertibinden 7.000.000,00-TL olmak üzere toplam 25.000.000,00-TL ödeneğin, ekli cetvelde belirtildiği üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesindeki “Sosyal Tesisler” tertibine aktarılmasının uygun görüldüğüne dair  Plan ve Bütçe Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
17 09.12.2019
2019/195
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2021 tarihine kadar yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 09.12.2019
2019/196
Belediyemizde çalışmakta olan ve 2020 yılında da çalıştırılması düşünülen 1 adet geçici işçinin, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla 2020 yılı için 1 Adam/12 Ay geçici işçi vize edilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
19 09.12.2019
2019/197
Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisindeki ticaret alanlarına ait fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 09.12.2019
2019/198
Irlıganlı Mahallesi idari sınırları içerisinde İmar Kanununun 18.maddesine uygun olarak yapılacak olan imar uygulamasındaki sorunların giderilmesi için hazırlanan 101, 102, 103, 104, 105, 147, 339, 340 adalar ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 09.12.2019
2019/199
Deliktaş Mahallesi, 2986 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde tevhit şartının kaldırılması ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 09.12.2019
2019/200
Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2344 ada, 9, 10, 2347 ada, 8, Atalar Mahallesi, 5 ada, 10 nolu parsellerindeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 09.12.2019
2019/201
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisindeki uygulamalarda tereddüde düşülmemesi için Çürüksu Çayı’na ilişkin plan hükümlerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 09.12.2019
2019/202
Denizli Belediye Meclisinin 07/01/2010 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan sanayi alanlarındaki ifraz şartlarına ilişkin plan hükümlerindeki çelişkinin ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 09.12.2019
2019/203
Pamukkale Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 2019/127 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2019 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanan; Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 09.12.2019
2019/204
Pamukkale Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 2019/137 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2019 tarih ve 498 sayılı kararı ile onaylanan; Pınarkent Mahallesinin İmar Uygulaması Yapılmamış Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların uygun görülmediği, Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Koyunaliler Mahallesi, Köykenarı Mevkii, 557 nolu parsel ve çevresinde mevcut yeşil dokunun korunması ve imar uygulamasında oluşabilecek sorunların giderilmesi amacıyla ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 09.12.2019
2019/205
Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısının “03 Ocak 2020 Cuma  günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.