2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-07-2020

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ

03 TEMMUZ 2020 (1.BİRLEŞİM) VE 06  TEMMUZ 2020 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.07.2020
2020/55
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 22.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 03.07.2020
2020/56
Belediyemizce “Üst yapı asfalt ve yol düzenleme yapım işlerinde” kullanılmak üzere İller Bankasından peyderpey veya tek seferde 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’ce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 03.07.2020
2020/57
Kat malikleri adına Papatya Apartman Yöneticisi Birol ÇANDIR’ın Belediye Meclisimizin 09/12/2019 tarih 2019/200, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih 75 sayılı kararları ile onaylanan Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2344 ada, 9, 10 (Abdüllüoğlu Evi), 2347 ada, 8, Atalar Mahallesi, 5 ada, 10 nolu parsellerindeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içinde yapılan itirazının değerlendirilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 03.07.2020
2020/58
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 Encümen Üyesinin seçildiği hk.
5 03.07.2020
2020/59
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (k) bendi ile 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere Meclis İhtisas Komisyonlarının teşkili ve Üyelerinin tespit edildiği hk.
6 03.07.2020
2020/60
Belediyemizi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet satın alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 03.07.2020
2020/61
Belediyemize ait 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 03.07.2020
2020/62
Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 197 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.07.2020
2020/63
Mübeccel KIZILTAN’ın 15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde 3595 ada, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 257 ada, 15, 258 ada, 1 nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
10 03.07.2020
2020/64
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Denizli İl Müdürlüğünün, kurumlarınca sunulan Kablo TV, HD TV, Kablonet fiber internet ve Kabloses sabit telefon hizmetlerine Asmalıevler Mahallesinden gelen taleplerin karşılanması amacıyla Asmalıevler Mahallesi 6607 sokak ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yer alan Park Alanı içerisinde Bölge Dağıtım Dolabı konulması için gerekli iznin verilmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.07.2020
2020/65
Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2020 tarih, 2019/796 E., 2020/261 K. sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 ve 16 nolu parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 03.07.2020
2020/66
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi, 349 nolu parseli ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 03.07.2020
2020/67
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yükseklik ve kat adetleri belirtilmeyen alanlarda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
14 03.07.2020
2020/68
Şenay KAYA’nın; Dokuzkavaklar Mahallesi, 3231 ada, 17 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
15 03.07.2020
2020/69
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlenen hesap yöntemine uygun Birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 Maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Otopark Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsil Esaslarına ilişkin 11. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin ekte yer alan tabloya uygun olarak alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
16 03.07.2020
2020/70
Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanan Deliktaş Mahallesi, 5410 ada, 1 parsel nolu, 4.688,00 m² sahalı taşınmazın Pamukkale Belediyesi adına bağış olarak kabulüne, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ortaokul Alanı olarak planlanan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Deliktaş Mahallesi, 5353 ada, 2 parsel nolu 2.436,00 m² sahalı taşınmaz üzerine Pamukkale Belediyesince Anadolu İmam Hatip Lisesi yapımının (İmam Hatip Ortaokulu ve/veya İmam Hatip Proje Okulu olarak da kullanılabilir.) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince yapılacak olan protokole imza atmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
17 03.07.2020
2020/71
Mülkiyetleri Belediyemize ait Uzunpınar Mahallesi 210 ada, 8 parsel nolu 5.534,86 m² sahalı, Akçapınar Mahallesi, 118 ada, 42 parsel nolu 500,00 m² sahalı, 107 ada, 31 parsel nolu 500,00 m² sahalı ve Çömleksaz Mahallesi, 626 ada, 1 parsel nolu 510,00 m² sahalı taşınmazların Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
18 03.07.2020
2020/72
Pamukkale Karahayıt 29 (J-44) numaralı işletme sahasında bulunan kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesine ait KH-2 kuyusunun bulunduğu mülkiyeti Belediyemize ait Karahayıt Mahallesi, 229 ada, 2 parsel nolu 430,04 m² sahalı taşınmazın Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp, yapılmayacağı konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
19 03.07.2020
2020/73
17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun "Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması" başlıklı 1.maddesinin (ç) bendine istinaden; Mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
20 03.07.2020
2020/74
Pamukkale Belediyesinin 2019 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliği oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
21 03.07.2020
2020/75
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2019 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
22 06.07.2020
2020/76
Topraklık Mahallesi, 8218 ile 8168 adalar ve çevresinde imar hatlarının, fonksiyon sınırlarının, kitle durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 06.07.2020
2020/77
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereği yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 22.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
24 06.07.2020
2020/78
Belediyemizce “Üst yapı asfalt ve yol düzenleme yapım işlerinde” kullanılmak üzere İller Bankasından peyderpey veya tek seferde 100.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’nce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
25 06.07.2020
2020/79
Belediyemize ait 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
26 06.07.2020
2020/80
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonetin satın alınmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
27 06.07.2020
2020/81
Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına kayıtlı, Deliktaş Mahallesi, 5410 ada, 1 parsel nolu, 4.688 m² sahalı taşınmazın bağış olarak kabulüne, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Deliktaş Mahallesi, 5353 ada, 2 parsel nolu 2.436 m² sahalı taşınmaz üzerine Pamukkale Belediyesince yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesi yapımının (İmam Hatip Ortaokulu ve/veya İmam Hatip Proje Okulu olarak da kullanılabilir) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince yapılacak olan protokole imza atmak üzere Pamukkale Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
28 06.07.2020
2020/82
Yerleşme bölgeleri, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre 4 gruba ayrılmış olup, hesaplanan otopark katılım bedelleri her grup için belirlenen oranlar üzerinden Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
29 06.07.2020
2020/83
17/04/2020 tarihli ve 31102 Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun "Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması" başlıklı 1.maddesinin (ç) bendince Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
30 06.07.2020
2020/84
Mülkiyeti Belediyemize ait, Uzunpınar Mahallesi 210 ada, 8 parsel nolu 5.534,86 m² sahalı, Akçapınar Mahallesi, 118 ada, 42 parsel nolu 500 m² sahalı, 107 ada, 31 parsel nolu 500 m² sahalı ve Çömleksaz Mahallesi, 626 ada, 1 parsel nolu 510 m² sahalı taşınmazların  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
31 06.07.2020
2020/85
Karahayıt Mahallesi, 229 ada, 2 parsel no.lu, 430,04 m² sahalı taşınmazın Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılmasının uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
32 06.07.2020
2020/86
Kat malikleri adına Papatya Apartman Yöneticisi Birol ÇANDIR’ın Belediye Meclisimizin 09/12/2019 tarih ve 2019/200, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 75 sayılı kararları ile onaylanan Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2344 ada, 9, 10 (Abdüllüoğlu Evi), 2347 ada, 8, Atalar Mahallesi, 5 ada, 10 nolu parsellerindeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itiraz konusu ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkili olduğundan, söz konusu itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
33 06.07.2020
2020/87
Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 197 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
34 06.07.2020
2020/88
Mübeccel KIZILTAN'ın, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarih ve 2020/27, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarih ve 176 sayılı kararıyla onaylanan   15 Mayıs Mahallesi sınırları içerisinde 3595 ada 2, 5, 6, 7, 13, 14, 257 ada 15, 258 ada l nolu parsellerde kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
35 06.07.2020
2020/89
Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2020 tarih, 2019/796 E. 2020/261 K. sayılı kararına uygun olarak 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 ve 16 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
36 06.07.2020
2020/90
Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi, 349 nolu parseli ve çevresinde imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
37 06.07.2020
2020/91
Şenay KAYA’nın Dokuzkavaklar Mahallesi, 3231 ada, 17 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif dosyasında ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporunun bulunmaması, emsal teşkil edici, parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran nitelik ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırılık taşıması nedenleriyle talebin uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
38 06.07.2020
2020/92
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Denizli İl Müdürlüğünün yazısı ile sunulan Asmalıevler Mahallesinde Bölge Dağıtım Dolabı yeri için izin verilmesi konusu, kamu yararı sağlayacak olması nedeniyle, yapım aşamasında Belediyemiz ilgili Müdürlüğünün söz konusu Park Alanının içinde uygun göreceği alanda, talep edilmesi halinde kaldırılması ve Park Alanı içinde Trafo yer alması nedeniyle de ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin uygun görüşünün alınması kaydıyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
39 06.07.2020
2020/93
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.