2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12-08-2020

2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2020 YILI AĞUSTOS AYI 07 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 07.08.2020
2020/94
Moldova-Gagavuz Yerine bağlı Komrat İli, Kıpçak Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 07.08.2020
2020/95
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
3 07.08.2020
2020/96
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuza hibe edilen 1.500.000,00 TL ödenek ile satın alınan 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 2 adet kompakt vakumlu yol süpürme araçlarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin ilgili fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz adına kaydının yapılması ve haczedilmemesi hk.
4 07.08.2020
2020/97
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Kale Mahallesi, 786 nolu parselinin doğusunda yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 07.08.2020
2020/98
Megan Tekstil Konfeksiyon Mensucat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22a-19d-3d pafta, 176 ada, 2 nolu ve 350 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 07.08.2020
2020/99
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesinde mevcut onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yükseklik ve kat adetleri belirtilmeyen alanlarda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
7 07.08.2020
2020/100
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının “04 Eylül 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.