2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-09-2020

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI

04 EYLÜL 2020 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 04.09.2020
2020/101
Belenardıç Camii Restorasyonu Yapım İşi Projesi için harcamanın %95’inin Belediye Başkanlığımız tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payına ait Yönetmelik gereği Denizli Valiliğine aktarılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payından karşılanması, ödeneğin %5’inin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Pamukkale İlçe Müftülüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 04.09.2020
2020/102
Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, turizm, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek işbirliği ile hizmet üretilmesi kapsamında Belediyemiz ile Moldova Gagavuz Yeri Özerk bölgesine bağlı Komrat İli, Kıpçak Belediye Başkanlığı arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediyelerin imkânları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılarak imzalanacak protokol ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
3 04.09.2020
2020/103
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; 1000 lise öğrencisine aylık 115-TL, 1500 ortaokul öğrencisine aylık 90-TL eğitim yardımı yapılması, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 ve 2021 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun  görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
4 04.09.2020
2020/104
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Güzelköy Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Kale Mahallesi, 786 nolu parselinin doğusunda yer alan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında arka yola cepheli olarak planlanan “Trafo” alanının yerinin siluet, yapılaşma düzeni, görüntü kirliliğinin engellenmesi açısından daha uygun olması, önerilen “Trafo” alanının ise yapı yaklaşma sınırının mevcut plandaki yapı yaklaşma sınırlarına uygun olmaması, arka yola cepheli trafo yerinin karayolu kenarındaki bir alana taşınmasının görüntü kirliliğine, siluet, yapılaşma düzeni ve kent estetiği açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarması nedenleriyle uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
5 04.09.2020
2020/105
Megan Tekstil Konfeksiyon Mensucat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22a-19d-3d pafta, 176 ada, 2 nolu ve 350 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlattıkları talebin 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenerek yürürlüğe girmesinin ve plan değişikliği tekliflerinde aranan ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporunun hazırlanarak Belediyemize sunulmasının ardından, yeniden incelenerek Belediye Meclisine sunulmak üzere, talebin Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
6 04.09.2020
2020/106
Belenardıç Camii Restorasyonu Yapım İşi Projesi için yapılacak olan harcamanın %95’inin Belediye Başkanlığımız tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payına ait Yönetmelik gereği Denizli Valiliğine aktarılan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı”ndan karşılanması, ödeneğin %5’inin ise Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Pamukkale İlçe Müftülüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
7 04.09.2020
2020/107
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “02 Ekim 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.