2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-10-2020

2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ

02 EKİM 2020 (1.BİRLEŞİM) VE 05  EKİM 2020 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.10.2020
2020/108
Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyonların belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 02.10.2020
2020/109
Topraklık, Deliktaş, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, Fatih, İncilipınar, Cumhuriyet Mahalleleri idari sınırları içerisinde Üçgen Kavşağı, Fevzi Çakmak Bulvarı; Yunusemre, Asmalıevler, Kınıklı Mahalleleri idari sınırları içerisinde Süleyman Demirel Bulvarı; Zeytinköy, Bağbaşı, Kervansaray, Zümrüt Mahalleleri idari sınırları içerisinde Acıpayam Bulvarı; Gökpınar, Tekke Mahalleleri idari sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı, Antalya Bulvarı yol güzergâhı üzerinde bulunan ve Plan Hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan imar adalarında bina yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.10.2020
2020/110
Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 2020/103 sayılı kararın “5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; 1000 lise öğrencisine aylık 115,00-TL, 1500 ortaokul öğrencisine aylık 90,00-TL nakdi eğitim yardımı yapılması ve uzaktan eğitim sistemine giremeyen ihtiyaç sahibi olduğu Belediyemizce de tespit edilen öğrencilere eğitiminin devamını sağlaması amacıyla 2000 adede kadar tablet dağıtılması, yardıma hak kazanan öğrencilere nakdi veya ayni yardımlardan yalnızca birinden yararlanabilmesi, nakdi eğitim yardımına hak kazanan öğrencilere talebi halinde eğitim yardımının tek seferde tablet olarak verilebilmesi” şeklinde değiştirilerek, tashih edilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
4 02.10.2020
2020/111
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan 2021 Yılı Performans Programı Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 02.10.2020
2020/112
Pamukkale Belediye Encümeninin 23.09.2020 tarih ve 1129 sayılı kararı ile 320.000.000-TL olarak uygun görülen 2021 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 02.10.2020
2020/113
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Ücretlerine ilişkin “2021 Yılı Ücret Tarifesi” Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 02.10.2020
2020/114
Laodikeia Antik Kenti, Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portiği Kuzey Bölümünün Kısmi Restorasyon Projesi için yapılacak olan harcamanın %95'nin Belediye Başkanlığımız tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payına ait Yönetmelik gereği Denizli Valiliği'ne aktarılan "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Katkı Payı"ndan karşılanması, ödeneğin %5'nin ise Belediye Bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laodikeia Kazısı Başkanlığı ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 02.10.2020
2020/115
Abdullah GÜL'ün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, tapunun M22A23D1A pafta, 5649 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 02.10.2020
2020/116
Megan Tekstil Konfeksiyon Mensucat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi,  Kale Mahallesi, M22a-19d-3d pafta, 176 ada, 2 nolu ve 350 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 02.10.2020
2020/117
Ömer KABAYUKA'nın; Pamukkale Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarih ve 2020/89 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2020 tarih, 2019/796 E. 2020/261 K. sayılı kararına uygun olarak 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 ve 16 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20754307 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.10.2020
2020/118
Topraklık Mahallesi 8168 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
12 05.10.2020
2020/119
Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları"nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyonların belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
13 05.10.2020
2020/120
Topraklık, Deliktaş, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, Fatih, İncilipınar, Cumhuriyet Mahalleleri idari sınırları içerisinde Üçgen Kavşağı, Fevzi Çakmak Bulvarı; Yunusemre, Asmalıevler, Kınıklı Mahalleleri idari sınırları içerisinde Süleyman Demirel Bulvarı; Zeytinköy, Bağbaşı, Kervansaray, Zümrüt Mahalleleri idari sınırları içerisinde Acıpayam Bulvarı; Gökpınar, Tekke Mahalleleri idari sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı, Antalya Bulvarı yol güzergâhı üzerinde bulunan ve Plan Hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan imar adalarında bina yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 05.10.2020
2020/121
Abdullah GÜL'ün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, tapunun M22A23D1A pafta, 5649 ada, 4 nolu parseli ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozucu ve emsal teşkil edici nitelik taşıması, parselde ruhsatlı yapılaşmaya engel bir durumun bulunmaması nedenleriyle ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görülmediğine dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
15 05.10.2020
2020/122
Megan Tekstil Konfeksiyon Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, M22a-19d-3d pafta, 176 ada, 2 nolu ve 350 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 05.10.2020
2020/123
Ömer KABAYUKA’nın Pamukkale Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarih ve 2020/89 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarih ve 324 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İdare Mahkemesinin 28/02/2020 tarih, 2019/796 E. 2020/261 K. sayılı kararına uygun olarak 15 Mayıs Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada, 15 ve 16 nolu parselleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile mahkeme kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda belirtilen hususlara da uygun olarak, planlamada adalet ve eşitlikçi yaklaşım bağlamında dava konusu parselin bulunduğu imar adası ve çevresindeki imar adalarındaki parsellerle aynı koşullar getirilecek şekilde düzenleme yapılmış olması, mahkeme kararına aykırılık teşkil etmemesi nedenleriyle söz konusu itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 05.10.2020
2020/124
Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 2020/103 sayılı kararın “5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; 1000 lise öğrencisine aylık 115,00-TL, 1500 ortaokul öğrencisine aylık 90,00-TL nakdi eğitim yardımı yapılması ve uzaktan eğitim sistemine giremeyen ihtiyaç sahibi olduğu Belediyemizce de tespit edilen öğrencilere eğitiminin devamını sağlaması amacıyla 2000 adede kadar tablet dağıtılması, yardıma hak kazanan öğrencilere nakdi veya ayni yardımlardan yalnızca birinden yararlanabilmesi, nakdi eğitim yardımına hak kazanan öğrencilere talebi halinde eğitim yardımının tek seferde tablet olarak verilebilmesi” şeklinde değiştirilerek, tashih edilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk. 
18 05.10.2020
2020/125
Laodikeia Antik Kenti, Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portiği Kuzey Bölümünün Kısmi Restorasyon Projesi için yapılacak olan harcamanın %95'nin Belediye Başkanlığımız tarafından Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payına ait Yönetmelik gereği Denizli Valiliği'ne aktarılan "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Katkı Payı"ndan karşılanması, ödeneğin %5'nin ise Belediyemiz Bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laodikeia Kazısı Başkanlığı ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk. 
19 05.10.2020
2020/126
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi “2021 Yılı Ücret Tarifesi”nin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 05.10.2020
2020/127
Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Performans Programının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
21 05.10.2020
2020/128
2021 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 320.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk.
22 05.10.2020
2020/129
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “06 Kasım 2020 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.