2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-01-2021

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI

TOPLANTISININ 04 OCAK 2021 (1.BİRLEŞİM) VE 05 OCAK 2021 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.01.2021
2021/01
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Birtan ŞAHAN, Hüseyin KAYA, Işık YALÇIN, İlmi KÖSE ve Süleyman Sırrı KAYA’nın seçildiği hk.
2 04.01.2021
2021/02
Belediye Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin       01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 04.01.2021
2021/03
Belediyemizde 2021 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 04.01.2021
2021/04
Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup, kiraya verilen işletmelerin pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan veya kısıtlamaya gidilen işletmelerin tekrar faaliyette bulununcaya kadar veya yeni bir genelge yayımlanana kadar işyerlerinden tahsil edilecek bedellere ilişkin ve fesih talebinde bulunan veya fesih talebinde bulunacak olan kiracılar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamında karar alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 04.01.2021
2021/05
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir kadın konuk evi ve dört çocuk evinin kira ve aidat bedellerinin 31.12.2021 tarihine kadar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 04.01.2021
2021/06
14-15-16 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan “TÜBİTAK 4007 Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği”nde organizasyonunun gerçekleşmesi için Belediyemiz ile Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak, sponsorluk desteği ile katkıda bulunmak için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 04.01.2021
2021/07
Belediyemiz faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması, bütçesi için ihtiyacı olan ödeneğin yedek ödenek tertibinden karşılanması ve yönetmeliği ile mevcut bazı Müdürlüklerimize ait Görev ve Çalışma Yönetmeliklerine yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 04.01.2021
2021/08
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
9 04.01.2021
2021/09
Kocadere Mahallesinden Çevreköy Sitesi girişine kadar olan yol ile birlikte Çürüksu Sağ Sahil Ana Kanalının, Çevreköy Sitesi sınırları boyunca akışa göre sol tarafında bulunan servis yolunun Pamukkale Belediyesine devredilmesi için Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 04.01.2021
2021/10
Belediyemiz sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için Asansör İşletme, Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre İdareler, Bakanlıkca yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu ile en az dört yıl süreli protokol yapması gerektiğinden, Belediyemiz ile protokol yapan A tipi muayene kuruluşunun tahsil edeceği periyodik kontrol ücreti ve idareye aktarılacak olan (en fazla %10’u) oranın görüşülmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 04.01.2021
2021/11
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescili yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 04.01.2021
2021/12
Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
13 04.01.2021
2021/13
Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
14 04.01.2021
2021/14
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi,1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
15 04.01.2021
2021/15
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 3593 ada, 1, 3 ve 4 nolu parsellerdeki tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
16 04.01.2021
2021/16
15 Mayıs Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Mollabağ Mahallesi, 218 ada, 167 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
17 04.01.2021
2021/17
Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi), 5749 ada, 1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
18 04.01.2021
2021/18
Dalaman İnşaat ve Yapı Ürünleri Merkezi San.ve Tic. Ltd. Şti. adına İbrahim Oğuz DALAMAN’ın; Gökpınar Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 183 ada, 12, 13, 184 ada, 14 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüdüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 04.01.2021
2021/19
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüdüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
20 05.01.2021
2021/20
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellerine ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 594,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 05.01.2021
2021/21
Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan dört çocuk evi ve bir kadın konuk evi kira ve aidat bedellerinin 31.12.2021 tarihine kadar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 05.01.2021
2021/22
Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bilimin topluma tanıtılması, sevdirilmesi ve bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması amacıyla 14-15-16 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan “TÜBİTAK 4007 Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği” organizasyonunun gerçekleşmesi, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak, sponsorluk desteği ile katkıda bulunmak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 05.01.2021
2021/23
Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olup, kiraya verilen işletmelerin pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan veya kısıtlamaya gidilen işletmelerin tekrar faaliyette bulununcaya kadar veya yeni bir genelge yayımlanana kadar işyerlerinden tahsil edilecek bedellere ilişkin ve fesih talebinde bulunan veya fesih talebinde bulunacak olan kiracılar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamında işlem yapılmasının uygun görüldüğüne dair  Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 05.01.2021
2021/24
Belediyemizde 2021 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 05.01.2021
2021/25
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2- II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Ek 3- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Ek 4- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 05.01.2021
2021/26
Belediyemiz faaliyetlerinin daha etkin, verimli, hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere; Mevcut Müdürlüklere ilave olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması, yönetmeliğinin kabulü, Müdürlüğün bütçesi için ihtiyacı olan ödeneğin yedek ödenek tertibinden karşılanması ve mevcut bazı Müdürlüklere ait Görev ve Çalışma Yönetmeliklerine yeni ilaveler yapılması ve güncelliğini yitiren kısımların çıkartılması suretiyle yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmeliklerinin kabulü ile yürürlük tarihi itibariyle önceki görev ve çalışma yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
27 05.01.2021
2021/27
Kocadere Mahallesinden Çevreköy Sitesi çıkışı (doğu tarafı) ve girişine (batı tarafı) kadar olan Belediyemiz tarafından asfaltlanan yol ile birlikte vatandaşlar tarafından kullanımı zorunlu hale gelen Çürüksu Sağ Sahil Ana Kanalının Çevreköy Sitesi sınırları boyunca akışa göre sol tarafında bulunan servis yolunun taşıt ve yaya trafiği ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin Belediyemiz tarafından alınması kaydı ile ekli krokide belirtilen yolun Belediyemize devredilmesi için Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
28 05.01.2021
2021/28
Belediyemiz sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin 04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine ve ilgili tebliğ hükümleri gereğince, A tipi muayene kuruluşu ile yapılan protokolde Bakanlıkca belirlenen ücretlerin uygulanması ve bu ücretler üzerinden %10 idare payının tahsil edilerek Belediyemize gelir kaydedilmesi ve 2021, 2022, 2023, 2024 bütçe yıllarında da (protokol süresince) yönetmeliğin 10.maddesi 2.fıkrasında belirtilen “Periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında” artış yapılarak, küsuratın tama tamamlanarak uygulanmasının  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
29 05.01.2021
2021/29
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin mevcut imar haklarının, yapılaşma şartlarının ve kat adetleri korunacak şekilde yeniden hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak, Bölge Kurulu tarafından teklifin uygun görülmemesi halinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz başvurusu yapılmak üzere konunun dairesine iadesinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
30 05.01.2021
2021/30
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “05 Şubat 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.