2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-04-2021

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2021 YILI NİSAN AYITOPLANTISININ

02 NİSAN 2021 (1.BİRLEŞİM) VE 05 NİSAN 2021 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.04.2021
2021/50
Meclis 1. Başkan Vekilliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Hüseyin KAYA’nın seçildiği hk.
2 02.04.2021
2021/51
Meclis 2.Başkan Vekilliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Süleyman Sırrı KAYA’nın seçildiği hk.
3 02.04.2021
2021/52
Belediye Meclisi 2 Asıl Divan Kâtipliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Sevgi ÇÖLHAN ve Mehmet YARA’nın seçildiği hk.
4 02.04.2021
2021/53
Belediye Meclisi 2 Yedek Divan Kâtipliğine; yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Emin TEKİN ve Erkan TIKIROĞLU’nun seçildiği hk.
5 02.04.2021
2021/54
Belediye Encümen Üyeliğine Bayram KAHRAMAN, Birol KONAK ve Yusuf GARİP’in seçildiği hk.
6 02.04.2021
2021/55
Meclis İhtisas Komisyonlarının; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, İdari ve Diğer İşler Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonlarından oluşturulduğu  ve üyelerinin tespit edildiği hk.
7 02.04.2021
2021/56
Atalar Mahallesi idari sınırları içinde, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 1913 ada, 9 ve 88 ada, 430 nolu parsellerde kat adetlerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.04.2021
2021/57
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlenen hesap yöntemine uygun Birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 Maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Otopark Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsil Esaslarına ilişkin 11.maddesinin (e) bendi doğrultusunda Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin ekte yer alan tabloya uygun olarak alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 02.04.2021
2021/58
Eren Kadife Tekstil Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Belediye Meclisimizin 04/01/2021 tarih ve 2021/19, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2021 tarih ve 53 sayılı kararıyla onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 02.04.2021
2021/59
Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 5801 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 02.04.2021
2021/60
Pamukkale İlçesi, Akçapınar, Belenardıç, Goncalı, Gözler, Kale, Karakurt ve Korucuk Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan her mahalle için ayrı ayrı 6 adet bilirkişilerin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
12 02.04.2021
2021/61
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2021/4 sayılı genelgesi ile Büyükşehir Belediyeleri uhdesinde olan AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) yetkilerinin İlçe Belediyelerine geçtiği belirtilmekte olup, bu kapsamda; AYKOME’nin Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki altyapı çalışmalarında bağlantılı olduğu Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması amacıyla Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk. 
13 02.04.2021
2021/62
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Belediyemiz arasında imzalanan KDV hariç toplam 24.175.000,00-TL bedelli 5 adet sözleşmenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrasına göre kabul edilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna hk. 
14 02.04.2021
2021/63
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geleneksel olarak her yıl Sosyal Bilimler Liseleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 12.’si 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi koordinesinde İlimizde gerçekleştirilecek olan “Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu” katılımcılarının İlçemizde misafir edilmesi ve gezi, yemek vb. giderleri ile ilgili olarak İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk. 
15 02.04.2021
2021/64
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26/03/2021 tarih ve 2021/4 sayılı Genelgesiyle İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde (cadde, bulvar, meydan, sokak vb.) alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu ilgili ilçe belediyelerine verilmiş olup, bu genelgeye istinaden belediyemizce ilgili ücretlerin alınabilmesi için Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Ücretler Tarifesinin, Fen İşleri İle İlgili Ücretler (KDV Hariç) kısmına 4.madde olarak ücret tablosuna eklenmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
16 02.04.2021
2021/65
Abdülhamid Han Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin Zeytinköy ve Kervansaray Mahalleleri idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, M22D03B4D pafta, Zeytinköy Mahallesi, 7972 ada, 1 nolu parseli ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
17 02.04.2021
2021/66
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 6171/1 nolu parselinin güney batısında yer alan park alanı içinde, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Trafo Alanı olarak planlı alanın aynı park içinde yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk. 
18 02.04.2021
2021/67
Pamukkale Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2020 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
19 02.04.2021
2021/68
Pamukkale Belediyesinin 2020 yılına ait Faaliyet Raporunun yeterliliğinin oyçokluğu ile kabul edildiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
20 05.04.2021
2021/69
Denizli İdare Mahkemesinin 25/12/2020 tarih, 2019/1465 E. 2020/1051 K. sayılı kararı doğrultusunda tapunun Kınıklı Mahallesi, 2325 ada, 1 nolu parsellerinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
21 05.04.2021
2021/70
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Belediyemiz arasında imzalanan KDV hariç toplam 24.175.000,00-TL bedelli 5 adet sözleşmenin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrasına göre kabul edilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
22 05.04.2021
2021/71
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce geleneksel olarak her yıl Sosyal Bilimler Liseleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 12.’si 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi koordinesinde İlimizde gerçekleştirilecek olan “Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu” katılımcılarının İlçemizde misafir edilmesi, gezi, yemek vb. giderlerinin karşılanması için Belediyemiz ile işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetkiverilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
23 05.04.2021
2021/72
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2021/4 sayılı genelgesine istinaden; daha önce Büyükşehir Belediyeleri uhdesinde olan AYKOME yetkileri, ilçe belediyelerine geçtiğinden, AYKOME’nin Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki altyapı çalışmalarında bağlantılı olduğu Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
24 05.04.2021
2021/73
Pamukkale İlçesi, Akçapınar, Belenardıç, Goncalı, Gözler, Kale, Karakurt ve Korucuk Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan bahse konu 7 mahalle için ayrı ayrı 6’şar kişilik bilirkişi isimlerinin  belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 05.04.2021
2021/74
Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün; Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, M22D03A1B pafta, 5801 ada, 1 nolu parsel ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
26 05.04.2021
2021/75
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 6171/1 nolu parselinin güney batısında yer alan park alanı içinde, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Trafo Alanı olarak planlı alanın aynı park içinde yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili daha detaylı çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
27 05.04.2021
2021/76
Abdülhamid Han Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin; Zeytinköy ve Kervansaray Mahalleleri idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, M22D03B4D pafta, 7972 ada, 1 parseli ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
28 05.04.2021
2021/77
Yerleşme bölgeleri, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre 4 gruba ayrılmış olup, hesaplanan otopark katılım bedelleri her grup için belirlenen oranlar üzerinden Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
29 05.04.2021
2021/78
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26/03/2021 tarih ve 2021/4 sayılı Genelgesiyle İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde (cadde, bulvar, meydan, sokak vb.) alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak tahsil etme görev, yetki ve sorumluluğu ilgili ilçe belediyelerine verildiğinden, Belediyemizce ilgili ücretlerin alınabilmesi için Pamukkale Belediyesi 2021 yılı Ücretler Tarifesinin, Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler (KDV Hariç) kısmına 4.madde olarak ücret tablosuna eklenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
30 05.04.2021
2021/79
Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının “03 Mayıs 2021 Pazartesi günü  saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.