2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

21-05-2021

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ

17 MAYIS 2021 (1.BİRLEŞİM) VE 18 MAYIS 2021 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 17.05.2021
2021/80
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 26.03.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı Genelgede yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; alt yapı ile ilgili izin ve ruhsat verme görev ve yetkisinin genel itibarıyla Büyükşehir Belediyelerinde (AYKOME) olduğu anlaşıldığından, Belediye Meclisimizin almış olduğu 05/04/2021 tarih ve 2021/72 nolu kararının iptal edilerek, yetki devri konusunda protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 17.05.2021
2021/81
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 23.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 17.05.2021
2021/82
Belediyemizce “Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol- kaldırım ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Okul, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında” kullanılmak üzere İller Bankasından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 84.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’ce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 17.05.2021
2021/83
Belediyemize ait 2020 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 17.05.2021
2021/84
Belediye Meclisinin 2020/128 nolu Meclis kararı ile onaylanan 2021 Mali Yılı Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine ekli cetvelde gösterildiği şekilde ek bütçe yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 17.05.2021
2021/85
Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına uygun görüş alınmak üzere gönderilmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar gönderilmesi istenildiğinden, buna istinaden gerekli düzeltmeleri yapılan Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 17.05.2021
2021/86
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 140 nolu adanın batısında kalan tescil harici alan ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 17.05.2021
2021/87
İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1947 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 17.05.2021
2021/88
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Deliktaş Mahalleleri sınırları içerisinde muhtelif trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 17.05.2021
2021/89
Belediyemizin Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine üye olması, Birlik tüzüğünün kabulü, ayrıca; Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 asıl ve 2 yedek üyelerin belirlendiği hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
11 18.05.2021
2021/90
Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 1913 ada, 9 ve 88 ada, 430 nolu parsellerde kat adetlerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
12 18.05.2021
2021/91
Eren Kadife Tekstil Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Belediye Meclisimizin 04/01/2021 tarih, 2021/19, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2021 tarih, 53 sayılı kararıyla onaylanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki Sanayi Alanlarında plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazın Komisyonca uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
13 18.05.2021
2021/92
Belediyemize ait 2020 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
14 18.05.2021
2021/93
Belediye Meclisinin 2020/128 nolu Meclis kararı ile onaylanan 2021 Mali Yılı Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre 2021 yılı Bütçesine 54.000.000,00-TL ek ödeneğin kabul edildiği hk.
15 18.05.2021
2021/94
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 23.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
16 18.05.2021
2021/95
Belediyemizce “Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol- kaldırım ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Okul, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında” kullanılmak üzere İller Bankasından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 84.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’ce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 18.05.2021
2021/96
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 26.03.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı Genelgede yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; alt yapı ile ilgili izin ve ruhsat verme görev ve yetkisinin genel itibarıyla Büyükşehir Belediyelerinde (AYKOME) olduğu anlaşıldığından, Belediye Meclisimizin 05/04/2021 tarih  2021/72 nolu kararının iptal edilerek, yetki devri için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması ve Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
18 18.05.2021
2021/97
Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına uygun görüş alınmak üzere gönderilmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar gönderilmesi istenildiğinden, buna istinaden gerekli düzeltmeleri yapılan Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
19 18.05.2021
2021/98
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 140 nolu adanın batısında kalan tescil harici alan ve çevresiyle ilgili 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
20 18.05.2021
2021/99
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Deliktaş Mahalleleri sınırları içerisinde muhtelif trafo yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
21 18.05.2021
2021/100
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “04 Haziran 2021 Cuma günü  saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.