2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-07-2021

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ

02 TEMMUZ 2021 (1.BİRLEŞİM) VE 05 TEMMUZ 2021 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.07.2021
2021/108
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Genelgeler ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ekli listelerdeki kiracılardan kapalı kaldıkları süreler kadar kira bedellerinin alınıp alınmaması ayrıca, 2021 yılı Temmuz ayı kira ödeme gününün 10 Temmuza kadar uzatılmasına dair verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 02.07.2021
2021/109
Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 181 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.07.2021
2021/110
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 641 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 02.07.2021
2021/111
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada, 2,3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 02.07.2021
2021/112
Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 5, 6 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.07.2021
2021/113
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 02.07.2021
2021/114
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 257 ada, 1, 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.07.2021
2021/115
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 1 adet bilirkişinin seçilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
9 02.07.2021
2021/116
Belediyemizce Kervansaray Mahallesinde belirlenen taşınmaz üzerine yapılacak olan Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi projesinin isminin “Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi” olarak değiştirilmesi şartıyla ihale sonrası sözleşme bedelinin (tüm inşaat masraflarının) tamamının Abalıoğlu Boru Profil ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanacak olup, taraflar arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
10 05.07.2021
2021/117
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
11 05.07.2021
2021/118
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada, 2, 3 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
12 05.07.2021
2021/119
Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada, 5, 6 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
13 05.07.2021
2021/120
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
14 05.07.2021
2021/121
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 257 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
15 05.07.2021
2021/122
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Korucuk Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan 1 adet bilirkişinin isminin  belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 05.07.2021
2021/123
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Genelgeler ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ekli listelerdeki kiracılardan kapalı kaldıkları süreler kadar kira bedellerinin alınmaması ayrıca, 2021 yılı Temmuz ayı kira ödeme gününün 10 Temmuza kadar uzatılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
17 05.07.2021
2021/124
Belediyemizce Kervansaray Mahallesinde belirlenen taşınmaz üzerine yapılacak olan Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi projesinin isminin “Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi” olarak değiştirilmesi şartıyla ihale sonrası sözleşme bedelinin (tüm inşaat masraflarının) tamamının Abalıoğlu Boru Profil ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanacak olup, şartlı olarak yapılan bu bağışın kabulüne ve taraflar arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
18 05.07.2021
2021/125
Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısının “06 Ağustos 2021 Cuma günü  saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.