2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-08-2021

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS AYI

06 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 06.08.2021
2021/126
Ahmet MUTLUEL'e vekaleten İlker MUTLUEL’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2 06.08.2021
2021/127
Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi 2337 ada, 6, 7 nolu parsellerle ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 06.08.2021
2021/128
Denizli İdari Mahkemesinin 28/04/2021 tarihli, 2020/1096 E. 2021/617 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada, 1, 2, 3 nolu parseller ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 06.08.2021
2021/129
2021-2022 eğitim öğretim yılında Pamukkale İlçesi sınırlarında ikamet eden ve devlet okullarında eğitim gören 750 ortaokul ve 1750 lise öğrencisi olmak üzere toplam 2500 öğrenciye 8 ay boyunca nakdi eğitim yardımı yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
5 06.08.2021
2021/130
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 nolu parsel ve çevresi İle İlgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 181 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
6 06.08.2021
2021/131
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi 641 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
7 06.08.2021
2021/132
Atalar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuyupınar Mahallesi 2337 ada, 6, 7 nolu parselleri ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
8 06.08.2021
2021/133
Denizli İdare Mahkemesinin 28/04/2021 tarihli, 2020/1096 E. 2021/617 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pelitlibağ Mahallesi 2691 ada, 1, 2, 3 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
9 06.08.2021
2021/134
İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve devlet okullarında eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine 2021-2022 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; 750 ortaokul öğrencisine aylık 100-TL, 1750 lise öğrencisine aylık 120-TL eğitim yardımı yapılması, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 ve 2022 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik,Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
10 06.08.2021
2021/135
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının “03 Eylül 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.