2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-09-2021

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2021 YILI EYLÜL AYI 03 EYLÜL 2021 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1 03.09.2021
2021/136
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hibeli “Pamukkale Belediyesi 5 adet Sentetik Halı Saha, 4 adet Basketbol Sahası ve 2 adet Tenis Kortu Yapımı” ile “Pamukkale Belediyesi Muhtelif Mahallelerde 25 adet Sentetik Halı Saha ve 50 adet Basketbol Potası Yapımı” işleri kapsamında okul bahçelerine halı saha yapılmasına ilişkin Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
2 03.09.2021
2021/137
İÇevre ve Şehircilik Bakanlığının 26.03.2021 tarih 639556 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2021/4 sayılı genelgesinde; daha önce Büyükşehir Belediyeleri uhdesinde olan AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) Yetkilerinin, İlçe Belediyelerine geçtiği belirtilmekte olup, bu kapsamda; AYKOME’nin Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki altyapı çalışmalarında bağlantılı olduğu Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
3 03.09.2021
2021/138
Gençlik ve Spor Bakanlığınca da onaylanıp uygun görülen “Maarif Hane Kitap Kahve” projesi için sorumluluğu Belediyemize ait olan Asmalıevler Mahallesindeki parkın içindeki yapının İlim Yayma Cemiyeti Denizli Şubesine “gelir getirici bir faaliyette bulunmamak” kaydıyla “Maarif Hane Kitap Kahve” olarak kullanılmak üzere İlim Yayma Cemiyeti ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (c) bendi gereğince ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye aynı kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca yetki verilmesi  konusunda verilen önergenin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
4 03.09.2021
2021/139
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınmak ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 03.09.2021
2021/140
Irlıganlı Mahallesinde, mülga Irlıganlı Belediyesince onaylanan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükümlerinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 03.09.2021
2021/141
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi Ek-1’inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda (tesis kadastro, 2/B kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere eksik olan bilirkişiler adedince gerekli şartları sağlayan bilirkişinin seçilmesi ve isminin bildirilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler  Komisyonuna havalesi hk.
7 03.09.2021
2021/142
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 03.09.2021
2021/143
Birol KONAK'tan boşalan Belediye Encümen Üyeliğine; kalan süreyi tamamlamak üzere Recep UZUNCA'nın seçildiği hk.
9 03.09.2021
2021/144
Ahmet MUTLUEL’e vekaleten İlker MUTLUEL’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada, 7, 8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümleri emsal teşkil edici, ada bütününde ve plan genelinde kitle düzeni ile silueti bozucu nitelik taşıması nedenleriyle uygun görülmediğine dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
10 03.09.2021
2021/145
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hibeli “Pamukkale Belediyesi 5 adet Sentetik Halı Saha, 4 adet Basketbol Sahası ve 2 adet Tenis Kortu Yapımı” ile “Pamukkale Belediyesi Muhtelif Mahallelerde 25 adet Sentetik Halı Saha ve 50 adet Basketbol Potası Yapımı” işleri kapsamında okul bahçelerine halı saha yapılmasına ilişkin Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
11 03.09.2021
2021/146
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2021/4 sayılı genelgesinde; daha önce Büyükşehir Belediyeleri uhdesinde olan AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) yetkilerinin ilçe belediyelerine geçtiği belirtilmekte olup, AYKOME’nin Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki altyapı çalışmalarında bağlantılı olduğu Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
12 03.09.2021
2021/147
Gençlik ve Spor Bakanlığınca da onaylanıp uygun görülen “Maarif Hane Kitap Kahve” projesi için sorumluluğu Belediyemize ait olan Asmalıevler Mahallesindeki parkın içindeki yapının kamu yararına çalışan dernek olan İlim Yayma Cemiyeti Denizli Şubesine “gelir getirici bir faaliyette bulunmamak” kaydıyla 5 yıl süre ile “Maarif Hane Kitap Kahve” olarak kullanılmak üzere İlim Yayma Cemiyeti ile ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin  uygun görüldüğüne dair  İdari ve Diğer İşler  Komisyonunca  hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
13 03.09.2021
2021/148
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 03.09.2021
2021/149
Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Ressam İbrahim Çallı Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
15 03.09.2021
2021/150
Irlıganlı Mahallesinde, mülga Irlıganlı Belediyesince onaylanan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükümlerinin kaldırılması ile ilgili ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükmünün uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
16 03.09.2021
2021/151
Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının “01 Ekim 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.