2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

07-10-2021

2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ

01 EKİM 2021 (1.BİRLEŞİM) VE 04  EKİM 2021 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 01.10.2021
2021/152
5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümeninin 22.09.2021 tarih 606 sayılı kararı ile uygun görülen 2022 yılı Performans Programı taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 01.10.2021
2021/153
Pamukkale Belediye Encümeninin 22.09.2021 tarih ve 607 sayılı kararı ile 400.000.000,00-TL olarak uygun görülen 2022 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Taslak Bütçesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 01.10.2021
2021/154
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretlerine ilişkin “2022 Yılı Ücret Tarifesi” Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 01.10.2021
2021/155
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına göre ekli cetveldeki Müdürlükler arası ödenek aktarılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 01.10.2021
2021/156
Şerife ÇETİN, Nuray SULUOBA, Ayşe BİLİCİOĞLU ve Burcu AKBIYIK’ın; Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5665 ada, 11 nolu parsel ile ilgili hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 01.10.2021
2021/157
Ahmet TEKMEN'in; Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dükkanönü Mahallesi, 261 ada, 38 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 01.10.2021
2021/158
Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 8671 nolu imar adasında kitle durumlarının ve ada ayrım çizgilerinin imar uygulaması sonucu oluşan yeni mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
8 04.10.2021
2021/159
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi ve Ek-1.maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlardaki çalışmalar ile ve gerektiğinde aynı kanuna göre yapılacak diğer tüm çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere gerekli şartları sağlayan Halil KAYA’nın bilirkişi olarak belirlendiğine dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
9 04.10.2021
2021/160
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 8671 nolu imar adasında kitle durumlarının ve ada ayrım çizgilerinin imar uygulaması sonucu oluşan yeni mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
10 04.10.2021
2021/161
2021 Mali Yılı Bütçesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ekli cetvelde gösterilen bütçe tertiplerinden toplam 14.400.000,00-TL ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki “Müteahhitlik Hizmetleri” tertibine aktarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
11 04.10.2021
2021/162
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrasına göre hazırlanan Pamukkale Belediyesi “2022 Yılı Ücret Tarifesi”nin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
12 04.10.2021
2021/163
Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Performans Programının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
13 04.10.2021
2021/164
2022 Mali Yılı Pamukkale Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 400.000.000,00-TL olarak kabul edildiği hk.
14 04.10.2021
2021/165
Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısının “05 Kasım 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.