2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10-11-2021

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ

05 KASIM 2021 (1.BİRLEŞİM) VE 08  KASIM 2021 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.11.2021
2021/166
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesine ait, Eldenizli Mahallesi, Oyukluk Mevkii, M22-A-14-B-4, M22-A-14-B-3, M22-A-14-B-4-C pafta, 137 ada, 1 nolu parseldeki 24.807,17 m²lik taşınmaza Hayvansal ve Diğer Organik Atıkların Bertaraf Edilerek Kompost Gübre Üretimi amaçlı irtifak hakkı verilmek suretiyle 29 yıllığına tesis kurulması ve işletilmesi işinin şekil ve şartlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'in yazılı  önergesinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
2 05.11.2021
2021/167
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2023 tarihine kadar yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 05.11.2021
2021/168
Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 05.11.2021
2021/169
Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi),  5749 ada, 1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 05.11.2021
2021/170
Şerife ÇETİN, Nuray SULUOBA, Ayşe BİLİCİOĞLU, Burcu AKBIYIK’ın Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 5665 ada, 11 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
6 08.11.2021
2021/171
Ahmet TEKMEN’in Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dükkanönü Mahallesi, 261 ada, 38 nolu parsel ile ilgili Danıştay Altıncı Dairesinin, Denizli İdare Mahkemesinin 29/05/2012 tarih, 2010/599 E., 2012/674 K. sayılı iptal kararının onaylanmasına ilişkin 07/11/2018 tarihli, 2017/5676 E. 2017/5676 K. sayılı; Denizli İdare Mahkemesinin 10/10/2013 tarih, 2013/276 E., 2013/1015 K. sayılı kararının bozulmasına ilişkin 2014/626 E. 2018/9020 K. sayılı kararları doğrultusunda Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2021 tarih ve 49 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
7 08.11.2021
2021/172
Fesleğen Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, 92 ada, 145 nolu parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
8 08.11.2021
2021/173
Atalar ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada, 1 nolu parsel (Denizli Evi), 5749 ada, 1 nolu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada, 5 nolu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
9 08.11.2021
2021/174
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında fiilen çalışmakta olan Kamu görevlilerine yönelik olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye 31.12.2023 tarihine kadar yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
10 08.11.2021
2021/175
Mülkiyeti Pamukkale Belediyesine ait, Eldenizli Mahallesi, Oyukluk Mevkii, M22-A-14-B-4, M22-A-14-B-3, M22-A-14-B-4-C pafta, 137 ada, 1 nolu parseldeki 24.807,17 m²lik taşınmaza Hayvansal ve Diğer Organik Atıkların Bertaraf Edilerek Kompost Gübre Üretimi amaçlı irtifak hakkı verilmek suretiyle 29 yıllığına Tesis Kurulması ve İşletilmesi İşinin şekil ve şartlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 08.11.2021
2021/176
Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının “03 Aralık 2021 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.