2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13-01-2022

2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ

07 OCAK 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 10 OCAK 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 07.01.2022
2022/01
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2.500.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 2.500.000,00.-TL artırılarak 5.000.000,00.-TL’ye çıkarılması konusunda Belediye Başkan V. Hüseyin KAYA'nın yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
2 07.01.2022
2022/02
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ihaleli işlere ilgili kurumlara sunulmak üzere Belediye Meclisimizin 06/12/2017 tarihli 2017/408 sayılı kararı ile 500.000,00-TL olarak belirlenen teminat mektubu üst limitinin güncellenmesi konusunda Belediye Başkan V. Hüseyin KAYA'nın yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
3 07.01.2022
2022/03
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurulunda Pamukkale Belediyesi Tüzel Kişiliğini şirket nezdinde temsil etmek üzere Meclis Üyesi Birtan ŞAHAN’ın oyçokluğu ile seçildiği hk.
4 07.01.2022
2022/04
Pamukkale Belediyesi 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu okunarak Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu hk.
5 07.01.2022
2022/05
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
6 07.01.2022
2022/06
Belediyemizde 2022 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2022-31.12.2022 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 07.01.2022
2022/07
Belediye Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 07.01.2022
2022/08
İlçemiz Kavakbaşı Mahallesi 0 ada, 221 parsel numaralı taşınmazın üzerinde yer alan okulun bahçesinin ve müştemilatının "Doğa ve Fen Okulu" olarak düzenlenmesi maksatlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 07.01.2022
2022/09
Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 07.01.2022
2022/10
Tuğsan Tuğla Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Berrin KARAAĞAÇ, Müzeyyen KESKİN, Meral KESKİN, Ali KESKİN, Güngör KESKİN ve Nuri KESKİN TEKİN'in Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 310 ada, 3, 4 nolu parsellerde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 07.01.2022
2022/11
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.'nin Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz şebeke güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla konulması planlanan 1 (bir) adet Bölge Regülatör İstasyonu için gerekli izin ve onayın verilmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 07.01.2022
2022/12
Denizli İdare Mahkemesinin iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda, Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
13 10.01.2022
2022/13
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Sevgi ÇÖLHAN, Hüseyin KAYA, Oral BAŞ, İlmi KÖSE ve Emin TEKİN’in seçildiği hk.
14 10.01.2022
2022/14
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
15 10.01.2022
2022/15
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımız adına iki yıl süreli ön tahsisi uygun görülen tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakurt Mahallesi, 105 ada, 1 nolu parseli ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca  hazırlanan raporun kabulü hk.
16 10.01.2022
2022/16
Hacıkaplanlar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı (Kaplanlar Camii) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmasına dair  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 10.01.2022
2022/17
Tuğsan Tuğla Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Berrin KARAAĞAÇ, Müzeyyen KESKİN, Meral KESKİN, Ali KESKİN, Güngör KESKİN ve Nuri KESKİN TEKİN'in Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 310 ada, 3, 4 nolu parsellerde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
18 10.01.2022
2022/18
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.nin Denizli Doğal Gaz Dağıtım Projesi kapsamında Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi sınırları içerisinde doğal gaz şebeke güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla konulması planlanan 1 adet Bölge Regülatör İstasyonu için Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.nin yazı ekindeki yerleşim krokisindeki şekliyle izin verilmesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 10.01.2022
2022/19
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2- II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Ek 3- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Ek 4- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 10.01.2022
2022/20
Belediyemizde 2022 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2022-31.12.2022 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 10.01.2022
2022/21
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut sermayesinin 5.000.000,00-TL’ye çıkarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
22 10.01.2022
2022/22
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon, Petrol, Temizlik Hizmetleri, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ihaleli işlere ilgili kurumlara sunulmak üzere üst limitin 1.000.000,00-TL olarak güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
23 10.01.2022
2022/23
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellerine ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 667,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
24 10.01.2022
2022/24
İlçemiz Kavakbaşı Mahallesi 0 ada, 221 parsel numaralı taşınmazın üzerinde yer alan okulun bahçesinin ve müştemilatının "Doğa ve Fen Okulu" olarak düzenlenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
25 10.01.2022
2022/25
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “04 Şubat 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.