2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

09-02-2022

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ

04 ŞUBAT 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 07 ŞUBAT 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 04.02.2022
2022/26
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 23.000.000,00 TL  + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
2 04.02.2022
2022/27
Belediyemizce ''Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Okul, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında'' kullanılmak üzere İller Bankasından 84.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullandırılması Pamukkale Belediye Meclisinin 18/05/2021 tarih ve 2021/95 nolu Kararı ile kabul edilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17/06/2021 tarih ve 1136470 sayılı Bakan Oluru ile borçlanma izni alınmış olup, İller Bankası A.Ş. tarafından Meclis Kararının 2021 yılı için alındığı ve 2022 yılı için tekrar güncellenmesine dair Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
3 04.02.2022
2022/28
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/149 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarih ve 531 sayılı kararı ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/11/2021 tarih ve 12798 sayılı kararıyla uygun görülen Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 04.02.2022
2022/29
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/148 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarih ve 534 sayılı kararı ile onaylanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/11/2021 tarih ve 12799 sayılı kararıyla uygun görülen Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 04.02.2022
2022/30
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 04.02.2022
2022/31
Plan hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 04.02.2022
2022/32
Denizli İdare Mahkemesinin iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda, Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellerine ait hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
8 07.02.2022
2022/33
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 23.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
9 07.02.2022
2022/34
Belediyemizce “2022 Yılı Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Okul, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında” kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’nden 84.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’nce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
10 07.02.2022
2022/35
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
11 07.02.2022
2022/36
Plan hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
12 07.02.2022
2022/37
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/149 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarih ve 531 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/11/2021 tarih ve 12798 sayılı kararı ile uygun görülen Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
13 07.02.2022
2022/38
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/148 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarih ve 534 sayılı kararı ile onaylanan; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/11/2021 tarih ve 12799 sayılı kararı ile uygun görülen Atalar Mahallesinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada, 1 nolu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
14 07.02.2022
2022/39
Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının “04 Mart 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.