2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12-05-2022

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ

09 MAYIS 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 10 MAYIS 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 09.05.2022
2022/83
Avrupa Birliği tarafından finansa edilen ve Pamukkale Kent Konseyi ile birlikte yürütülen “Sosyal Girişimler İçin Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi” kapsamında 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brüksel’de yapılacak olan ziyarete Kurumumuzu temsilen Pamukkale Kent Konseyi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı (Belediye Meclis Üyesi) Ayhan SOYFİDAN’ın 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında görevlendirilmesine dair verilen önergenin kabulü hk.
2 09.05.2022
2022/84
Halide BİLGİN'in; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih ve 2022/35 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 09.05.2022
2022/85
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Pınarkent Mahallesi idaresi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 10 ve 13 nolu parsellerin Kuzeyinde kalan trafo alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 09.05.2022
2022/86
Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP'in; Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada, 5 nolu parseli ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 09.05.2022
2022/87
Vahi TÜRK’ün; Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplan Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 09.05.2022
2022/88
Belediyemize ait 2021 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 09.05.2022
2022/89
Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretler Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünün 4.maddesinde yer alan Altyapı Kazı İzin Harcı kısmındaki ücretlerin, ekli tabloda yer alan ücretlere göre güncellenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 09.05.2022
2022/90
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden konunun Dairesine iadesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
9 09.05.2022
2022/91
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde, Çürüksu Çayı ile güneyinde, Denizli-Ankara Karayolunun kuzey ve güneyinde mahkeme kararları ile imar planları ve imar uygulamaları iptal edilen bölgeyle ilgili hazırlanan ekli 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
10 10.05.2022
2022/92
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Pınarkent Mahallesi idaresi sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, 511 ada, 10 ve 13 nolu parsellerin kuzeyinde kalan trafo alanları ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
11 10.05.2022
2022/93
Halide BİLGİN'in; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih ve 2022/35 sayılı kararı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisindeki yaptığı itirazının uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
12 10.05.2022
2022/94
Pamukkale Belediyesi 2022 yılı Ücretler Tarifesinin “Fen İşleri Müdürlüğü İle İlgili Ücretler” bölümünün 4.maddesinde yer alan “Altyapı Kazı İzin Harcı” kısmında yer alan ücretlerin güncellenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
13 10.05.2022
2022/95
Belediyemize ait 2021 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin kabulü hk.
14 10.05.2022
2022/96
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının “03 Haziran 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.