2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-06-2022

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ

03 HAZİRAN 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 06 HAZİRAN 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 03.06.2022
2022/97
Mülkiyeti Recep YILDIRIM’a ait, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, Kayalık Caddesi, No:143/A adresinde bulunan 218,00 m²’lik zemin kat ve 135,00 m²’lik asmakattan oluşan işyerinin Aile Sağlığı Merkezi olacak şekilde Belediyemizce tamirat, tadilat ve onarım işlerinin aile hekimliği mevzuatlarına ve kamu binaları ruhsatlandırma yönetmeliklerine göre İl Sağlık Müdürlüğünün talep ettiği projeye uygun olacak şekilde tamamlanarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak kullanımına verilmesi için Belediyemiz ile Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Recep YILDIRIM arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
2 03.06.2022
2022/98
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünün 10.maddesine istinaden ilçemiz genelinde bulunan hayvan aşılamalarının yapılabilmesi için Belediyemiz ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
3 03.06.2022
2022/99
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 12.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 03.06.2022
2022/100
Belediyemizce “Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında” kullanılmak üzere İller Bankasından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’nce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
5 03.06.2022
2022/101
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Pamukkale Mahallesi, 195 ada, 3 parsel nolu, 474,00 m² sahalı taşınmaz ile Pamukkale Mahallesi, 195 ada, 21 parsel nolu, 2.000,00 m² sahalı taşınmazın satışının yapılması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
6 03.06.2022
2022/102
Özkan CAN ve Mehmet YÜĞRÜK’ün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 519 ada, 1 nolu parselde hazırlattıkları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
7 03.06.2022
2022/103
2022 Mali Yılı Bütçesi 2021/164 nolu Meclis Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince onaylanmış olup, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre ekli cetvelde gösterildiği şekilde ek bütçe yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
8 03.06.2022
2022/104
Abalıoğlu Holding A.Ş.’nin; Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarih, 2022/36, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2022 tarih, 148 sayılı kararları ile onaylanan Plan hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan ve/veya plan üzerinde bina yüksekliği ile kat adedi belirtilmeyen Karşıyaka, Akhan, Kale, Güzelköy Mahallelerindeki karma kullanım alanlarına ait plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yaptığı itirazının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
9 03.06.2022
2022/105
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 823 ada, 26 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
10 03.06.2022
2022/106
Denizli İdare Mahkemesinin 08/04/2022 tarih, 2021/545 E., 2022/650 K. sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7321 ada, 2 nolu parsel ve çevresiyle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
11 03.06.2022
2022/107
Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP'in; Yunusemre Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada, 5 nolu parseli ile ilgili yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
12 03.06.2022
2022/108
Vahi TÜRK’ün Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, 451 ada, 21, 22 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına kanuni askı süresi içerisindeki itirazının ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerindeki şekliyle uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
13 06.06.2022
2022/109
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Topraklık Mahallesi, 823 ada, 26 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulü hk.
14 06.06.2022
2022/110
Özkan CAN ve Mehmet YÜĞRÜK’ün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 519 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
15 06.06.2022
2022/111
Belediye Meclisinin 2021/164 nolu Meclis kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesinde tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre 2022 yılı Bütçesine 250.000.000,00-TL ek ödeneğin kabul edildiği hk.
16 06.06.2022
2022/112
Belediyemizce “Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında” kullanılmak üzere İller Bankasından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş.’nce istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının  uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 06.06.2022
2022/113
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 12.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
18 06.06.2022
2022/114
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Pamukkale Mahallesi, 195 ada, 3 parsel nolu 474,00 m² sahalı taşınmaz ile Pamukkale Mahallesi, 195 ada,  21 parsel nolu 2.000,00 m² sahalı taşınmazın satışının yapılmasına, satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 06.06.2022
2022/115
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünün 10.maddesine istinaden ilçemiz genelinde bulunan hayvan aşılamalarının yapılabilmesi için Belediyemiz ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
20 06.06.2022
2022/116
Mülkiyeti Recep YILDIRIM’a ait, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, Kayalık Caddesi, No:143/A adresinde bulunan 218,00 m²’lik zemin kat ve 135,00 m²’lik asmakattan oluşan işyerinin Aile Sağlığı Merkezi olacak şekilde Belediyemizce tamirat, tadilat ve onarım işlerinin aile hekimliği mevzuatlarına ve kamu binaları ruhsatlandırma yönetmeliklerine göre İl Sağlık Müdürlüğünün talep ettiği projeye uygun olacak şekilde tamamlanarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak kullanımına verilmesi için Belediyemiz ile Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Recep YILDIRIM arasında ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
21 06.06.2022
2022/117
Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının “01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.