2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-08-2022

2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

2022 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ

05 AĞUSTOS 2022 (1.BİRLEŞİM) VE 08 AĞUSTOS 2022 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 05.08.2022
2022/128
31 Temmuz 2022 tarihinde İlimizde gerçekleştirilen “Denizli Yağlı Güreşleri” etkinliği Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz işbirliğiyle düzenlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden yapılan ortak hizmet protokolünün onanması konusunda  Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
2 05.08.2022
2022/129
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında "Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi" kapsamında seçilen pilot belediyelerde ısı arz planlarının gerçekleştirilmesi faaliyetleri kapsamında 21-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Danimarka'ya 5 şehri kapsayan teknik ziyaret için Kurumumuzu temsilen Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin görevlendirilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
3 05.08.2022
2022/130
Hayırsever M*** E*** ve M*** E*** İlçemiz Kurtluca Mahallesinde bulunan tescilli Merkez Camiinin bakım, onarım ve restorasyonunda kullanılması şartı ile 80.000,00-(seksenbin) Euro bağış yapmak istemekte olup, şartlı bağışın kabulüne, söz konusu camiinin isminin “Kurtluca Merkez Şenol EFE Camii” olarak verilmesi ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Pamukkale İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 05.08.2022
2022/131
5393 sayılı Belediye Kanunun l4/b maddesi hükmü gereğince ekli listede ayrıntıları belirtilen derece alan sporculara nakdi ödül verilmesi ve yapılacak olan harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunda Belediye Başkanı  Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk.
5 05.08.2022
2022/132
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çocuk evi sayısında değişiklik olması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) bendi ve 14.maddesi gereğince Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 01.08.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasını kapsayan çocuk evleri ile ilgili yeni bir işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 05.08.2022
2022/133
17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte sunulan I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
7 05.08.2022
2022/134
Mülkiyeti Belediyemize ait; Aktepe Mahallesi, 2403 Sokak, No: 34 (Tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 7963 ada, 1 nolu parsel) adresinde bulunan 501,85 m2’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulüyle 10 yıla kadar kiraya verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 05.08.2022
2022/135
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun zorunlu Müdürlük kadrosuna ilave edilmesinden dolayı, mevcut Müdürlüklere ilave olarak “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması, yönetmeliğinin görüşülmesi, Müdürlüğün bütçesi için kurumsal, fonksiyonel kod tanımlaması ve gerekli bütçe kodlarının açılarak, ihtiyacı olan ödeneğin “Yedek Ödenek” tertibinden karşılanması, Temizlik İşleri Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ve önceki yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
9 05.08.2022
2022/136
Belediyemizde 2022 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 04.07.2022 tarih ve 1342143 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu yazısına istinaden tavan ücretleri geçmemek üzere 01.08.2022-31.12.2022 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 05.08.2022
2022/137
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 07 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı tarihinden geçerli olmak üzere 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
11 05.08.2022
2022/138
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonuna havalesi hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
12 08.08.2022
2022/139
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarih ve 2022/57 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan Topraklık Mahallesi, 8218 ve 8168 nolu imar adalarında imar hatlarının, fonksiyon sınırlarının, kitle durumlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların oyçokluğu ile uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
13 08.08.2022
2022/140
17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2- II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve Ek 3- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 08.08.2022
2022/141
Mülkiyeti Belediyemize ait; Aktepe Mahallesi, 2403 Sokak, No:34/A (Tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 7963 ada, 1 nolu parsel) adresinde bulunan 501,85 m2’lik taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulüyle 10 yıla kadar kiraya verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 08.08.2022
2022/142
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtildiği gibi 1.080,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 08.08.2022
2022/143
Belediyemizde 2022 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve 01.08.2022-31.12.2022 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 08.08.2022
2022/144
31 Temmuz 2022 tarihinde İlimizde gerçekleştirilen “Denizli Yağlı Güreşleri” etkinliği Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz işbirliğiyle düzenlenmiş olup, Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında imzalanan “Denizli Yağlı Güreşleri Etkinliğine İlişkin Protokol”ün onanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
18 08.08.2022
2022/145
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında "Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi" kapsamında seçilen pilot belediyelerde ısı arz planlarının gerçekleştirilmesi faaliyetleri kapsamında 21-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Danimarka'ya 5 şehri kapsayan teknik ziyaret için Kurumumuzu temsilen Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin görevlendirilmesi ve harcırahının Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 08.08.2022
2022/146
Hayırsever M*** E*** ve M*** E*** tarafından İlçemiz Kurtluca Mahallesinde bulunan tescilli Merkez Camiinin bakım, onarım ve restorasyonunda kullanılması için yapılacak 80.000,00-(seksenbin) Euro şartlı bağışın kabulüne, söz konusu camiinin isminin “Kurtluca Merkez Şenol EFE Camii” olarak verilmesi ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Pamukkale İlçe Müftülüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
20 08.08.2022
2022/147
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çocuk evi sayısında değişiklik olması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) bendi ve 14.maddesi gereğince Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 01.08.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasını kapsayan çocuk evleri ile ilgili yeni bir işbirliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 08.08.2022
2022/148
17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun zorunlu müdürlük kadrosuna ilave edilmesinden dolayı, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulmasına, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne, Müdürlüğün bütçesi için kurumsal, fonksiyonel kod tanımlanması ve gerekli bütçe kodlarının açılarak, ihtiyacı olan ödeneğin “Yedek Ödenek” tertibinden karşılanmasına, Temizlik İşleri Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ile önceki yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Diğer İşler Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
22 08.08.2022
2022/149
İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve devlet okullarında eğitim gören 2500 ortaokul ve lise öğrencilerine 2022-2023 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; aylık 250,00-TL eğitim yardımı yapılması, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2022 ve 2023 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
23 08.08.2022
2022/150
5393 sayılı Belediye Kanunun l4/b maddesindeki hüküm gereğince derece alan ekli listede adı-soyadı ve branşı belirtilen 20 sporcuya toplam 30.000,00-TL nakdi ödül verilmesine, yapılacak olan harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
24 08.08.2022
2022/151
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının “02 Eylül 2022 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.