2023 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11-01-2023

2023 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 06 OCAK 2023 (1.BİRLEŞİM) VE 09 OCAK 2023 (2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ
KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 06.01.2023
2023/01
Hayırsever Çelikkol Tur. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli İli Pamukkale İlçesi tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi 3251 ada, 15 nolu 630 m2 lik sahalı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından yapılacak olan aile sağlığı merkezi isminin “Pamukkale Belediyesi Ramazan ÇELİKKOL Aile Sağlığı Merkezi” olması şartıyla 2.500.000,00-TL bağış yapmak istemekte olup, şartlı bağışın kabulüne, bağışın yetersiz kalması halinde Belediyemiz bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak tamamlanması ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Hayırsever Çelikkol Tur. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
2 06.01.2023
2023/02
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu PAKTAŞ Organizasyon Petrol Temizlik Hiz. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 5.000.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 5.000.000,00-TL arttırılarak 10.000.000,00-TL’ye çıkarılması konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
3 06.01.2023
2023/03
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 35.000.000,00-TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye, talep edildiği takdirde bankalar adına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını bankalara terhin ve temlik etmeye, teminat mektubu vermeye, krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
4 06.01.2023
2023/04
Belediyemizce 2023 yılında Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00 (ikiyüzmilyon) TL kredi kullanılmasına krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarınca istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması konusunda Belediye Başkanı  Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi hk.
5 06.01.2023
2023/05
Denizli Adliyesi ve Ek Binasındaki Avukat odaları kapılarında kartlı geçiş sistemi yapılarak teknolojik altyapının düzenlenmesi için Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Belediyemiz arasında “İşbirliği Protokolü” yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
6 06.01.2023
2023/06
Pamukkale Belediyesi olarak coğrafi işaret alınmasında öncü olduğumuz Kekik ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 19 Ocak 2023 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde İlimizdeki Kekik Yetiştiriciliğinin durumunun değerlendirileceği “Kekik Çalıştayı” düzenlenecek olup, çalıştay esnasında katılımcılara yönelik Belediyemizden karşılanması istenilen hususlarla ilgili Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında “İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Protokolü” yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunda Belediye Başkanı Avni ÖRKİ'nin yazılı önergesinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
7 06.01.2023
2023/07
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ve ekli I Sayılı Kadro İhdas Cetveli (memur), II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerinin incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonuna havalesi hk.
8 06.01.2023
2023/08
İlçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karakurt Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan “Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi”nin Belediyemiz ile ortak kullanılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonuna havalesi hk.
9 06.01.2023
2023/09
Belediyemizde 2023 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerinde geçerli olmak kaydıyla sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerinin tespiti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 06.01.2023
2023/10
Belediye Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 01 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen miktarda yükseltilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
11 06.01.2023
2023/11
Kınıklı Mahallesi idari sınırları içerisinde muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının, kitle durumlarının ve yapılaşma nizamlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
12 06.01.2023
2023/12
Pınarkent Mahallesi, Eski Çömleksaz ve Koyunaliler Yerleşimlerinin İmar Uygulaması Tamamlanmamış Bölgesi ve Güneyinde İmar Uygulaması Tamamlanmış Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinin "Konut Alanları" kısmına "Yerleşik Konut Alanları"nın yapılaşma nizamına ilişkin plan hükmü eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
13 06.01.2023
2023/13
5 Kişilik Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda; Sevgi ÇÖLHAN, Hüseyin KAYA, Işık YALÇIN, İlmi KÖSE ve Emin TEKİN’in seçildiği hk. 
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
14 09.01.2023
2023/14
Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarih 2022/170, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarih 529 sayılı kararları ile onaylanan Akhan Mahallesi, 222 ada, 9 parselin güneybatısında bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın uygun görülmediğine dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 09.01.2023
2023/15
Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, yurtiçi bankalardan peyderpey veya tek seferde 35.000.000,00-TL (otuzbeşmilyonTL) + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
16 09.01.2023
2023/16
Belediyemizce 2023 yılında Muhtelif mahallelerde devam etmekte olan ve yeni yapılacak projeler için Altyapı (Yol-Kaldırım Yapımı ve Çevre Düzenleme İşleri) ve Üstyapı (Pazaryeri, Sosyal-Kültürel Tesisler, Spor Salonları vb.) Yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarından peyderpey veya tek seferde KDV dahil 200.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’nin yetkilendirilmesi, ayrıca alınacak Meclis Kararının İller Bankası A.Ş., özel ve kamu bankalarınca istenen içerik, şekil, şartlara ve taahhütlere uygun formatta ve belirlenen kredi limitini aşmamak üzere alınacak kredi tutarının tespit edilerek düzenlenmesi için Belediye Başkanı, Meclis Başkan Vekili ve kâtip üyelerine yetki verilmesine, yapım işlerinin maliyeti krediyi aştığı takdirde, aşan kısımlarının Belediye bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
17 09.01.2023
2023/17
Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Paktaş Organizasyon, Petrol, Temizlik Hiz. Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin mevcut sermayesinin 10.000.000,00-TL’ye çıkarılmasının uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
18 09.01.2023
2023/18
Hayırsever “Çelikkol Tur. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.” Denizli İli Pamukkale İlçesi tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi 3251 ada, 15 nolu 630 m2’lik sahalı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından yapılacak olan aile sağlığı merkezi isminin “Pamukkale Belediyesi Ramazan ÇELİKKOL Aile Sağlığı Merkezi” olması şartıyla 2.500.000,00-TL şartlı bağışın kabulüne, bağışın yetersiz kalması halinde Belediyemiz bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak tamamlanması ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Hayırsever “Çelikkol Tur. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.” ve Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
19 09.01.2023
2023/19
Güvenlik tedbirleri kapsamında Denizli Adliyesi ve Ek Binasındaki Avukat odaları kapılarında kartlı geçiş sistemi ve otopark için plaka tanıma sistemi yapılarak teknolojik altyapının düzenlenmesi için Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Belediyemiz arasında “İşbirliği Protokolü” yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 09.01.2023
2023/20
Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtildiği gibi 01 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1.325,00-TL’ye yükseltilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 09.01.2023
2023/21
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen uygun olarak düzenlenen Ek 1 – I Sayılı Kadro İhdas Cetveli, Ek 2- II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli, Ek 3- III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ve Ek 4- IV sayılı Dolu Boş Kadro Durumu Cetvellerinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
22 09.01.2023
2023/22
Belediyemizde 2023 yılında ekli listede belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarını geçmemek üzere 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerinde geçerli olmak üzere ekte sunulan kadro karşılığı sayılarda sözleşmeli personellere ödenecek ücret ve ek ödeme  yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
23 09.01.2023
2023/23
Pamukkale Belediyesi olarak coğrafi işaret alınmasında öncü olduğumuz Kekik ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 19 Ocak 2023 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan İlimizdeki Kekik Yetiştiriciliğinin durumunun değerlendirileceği “Kekik Çalıştayı” esnasında katılımcılara yönelik Belediyemizden karşılanması istenilen hususlarla ilgili Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında “İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Protokolü” yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
24 09.01.2023
2023/24
İlçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karakurt Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan “Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi”nin Belediyemiz ile ortak kullanılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair İdari ve Diğer İşler Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
25 09.01.2023
2023/25
Pınarkent Mahallesi, Eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması tamamlanmamış bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesine ait 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Özel Hükümlerinin "Konut Alanları" kısmına "Yerleşik Konut Alanları"nın yapılaşma nizamına ilişkin plan hükmü eklenmesi ile ilgili hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
26 09.01.2023
2023/26
Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısının “03 Şubat 2023 Cuma günü saat 15.00’de” yapılmasının uygun görüldüğü hk.