2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

01-07-2019

2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

TEMMUZ AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    05 Temmuz 2019

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi hakkındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih ve 145 sayılı yazısı,

 

2-    Pınarkent Mahallesinin kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış Sanayi, İmalathane ve Ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih ve 3994 sayılı yazısı,

 

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

3-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, tapunun M22a.18c.19d pafta, 251 ve 252 nolu parselleri kapsayan alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için, Denizli İl Toprak Koruma Kurulunun 02.10.2015 tarih ve 72/7 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınması şartı ile söz konusu parsellerin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmiş olup, söz konusu alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararı alınması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi, tapunun M22a.19d.4c ve M22a.19d.4d pafta, 39, 64, 65, 66, 619, 622 ve 676 nolu parselleri kapsayan alanda imar planı çalışması yapılabilmesi için, Denizli İl Toprak Kurulunun 31.05.2018 tarih ve 2018/93/8 nolu kararı ile kamu yararı kararı alınması şartı ile söz konusu parsellerin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmiş olup, söz konusu alanda hazırlanacak planlamaya esas Kamu Yararı Kararı alınması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

5-    ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7060 ada,      1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı içerisindeki Trafo Alanının başka bir alana taşınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

6-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                     01/07/2019

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı