2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

29-07-2019

2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    02 Ağustos 2019

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 4666 sayılı yazısı,

 

2-    Korucuk Mahallesi, 355, 366, 367, 369, 370, 371, 738, 739 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 4667 sayılı yazısı,

 

3-    Pınarkent Mahallesinin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 4668 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 4669 sayılı yazısı,

 

5-    Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlelen hesap yöntemine uygun birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi gerekmekte olup, 2019 yılı Birim Otopark Bedeli ve Yerleşme Bölgesi Gruplarının belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 4670 sayılı yazısı,

 

6-    Denizli İdare Mahkemesinin 2019/94 esas ve 2019/829 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 4671 sayılı yazısı,

 

7-    Katı atıkların çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde taşınması, temizleme yapılması, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den alınacak teşvik kredisi ile 25 adet büyük sıkıştırmalı çöp toplama aracının satın alınabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesi hakkındaki Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26.07.2019 tarih ve 517 sayılı yazısı,

 

8-    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih ve 215 sayılı kararı gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık-kapalı pazaryerlerinin 24/07/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 5 (Beş) yıl süre ile Belediyemize devrine, devir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ’ye yetki verilmesine, ayrıca imzalanacak olan protokole göre Belediyemiz tasarrufunda bulunan açık-kapalı pazaryerlerinin de işletilmesi ile ilgili şekil ve şartların belirlenmesi için Encümene yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.07.2019 tarih ve 610 sayılı yazısı,

 

9-    Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna bağlı Ege Otomobil Sporları Kulübü olarak Federasyon takvimince belirlenen tarihlerde İlçemiz sınırları içerisinde Pamukkale Rallisi organizasyonu yapmak istediğinden, söz konusu organizasyon için Belediyemiz ile Ege Otomobil Sporları Kulübü Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (c) bendine göre karar alınması hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün 29.07.2019 tarih ve 320 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;

 

10-  5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi ile 60.maddesinin (i) bendine göre Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan eğitim yardımı süresinin, yardım miktarının ve sayısının belirlenmesi, yapılacak harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili bütçe kaleminden ödenmesi konusu üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

11-  Pınarkent Mahallesinin kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış Sanayi, İmalathane ve Ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

12-  Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

 

                                                                                                                                     29/07/2019

 

                                                                                                                               Ayhan SOYFİDAN

                                                                                                                               Belediye Başkanı V.