2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

08-08-2019

2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI AĞUSTOS AYITOPLANTISININ

02 AĞUSTOS 2019 (1.BİRLEŞİM) VE 05 AĞUSTOS 2019 (2.BİRLEŞİM)

KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR TARİH VE SAYISI K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ
1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
1 02.08.2019
2019/110
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2019 tarih ve 387 sayılı Meclis Kararı ile Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Akköy Mahallesi 485 nolu (4.014,00 m2) parsel üzerinde bulunan eski Kaymakamlık Binasının 1.katının Slot Hizmet Merkezi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile Kapadokya Üniversitesi adına bedelsiz tahsis edilmiş olup, Slot Hizmet Merkezi Projesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği, Kapadokya Üniversitesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz arasında yapılacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesi konusunda verilen önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk. 
2 02.08.2019
2019/111
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
3 02.08.2019
2019/112
Korucuk Mahallesi, 355, 366, 367, 369, 370, 371, 738, 739 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
4 02.08.2019
2019/113
Pınarkent Mahallesinin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
5 02.08.2019
2019/114
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
6 02.08.2019
2019/115
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.maddesinin (b) fıkrasında belirlenen hesap yöntemine uygun Birim Otopark Bedelinin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği 11.02 maddesine uygun yerleşme bölgesi gruplarının belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
7 02.08.2019
2019/116
Denizli İdare Mahkemesinin 2019/94 esas ve 2019/829 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi hk.
8 02.08.2019
2019/117
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den alınacak teşvik kredisi ile 25 adet büyük sıkıştırmalı çöp toplama aracının satın alınabilmesi için Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
9 02.08.2019
2019/118
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih ve 215 sayılı kararı gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık-kapalı pazaryerlerinin 24/07/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile Belediyemize devrine, devir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesine, ayrıca imzalanacak olan protokole göre Belediyemiz tasarrufunda bulunan açık-kapalı pazaryerlerinin de işletilmesi ile ilgili şekil ve şartların belirlenmesi için Encümene yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
10 02.08.2019
2019/119
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna bağlı Ege Otomobil Sporları Kulübü olarak Federasyon takvimince belirlenen tarihlerde İlçemiz sınırları içerisinde Pamukkale Rallisi organizasyonu yapmak istediğinden, söz konusu organizasyon için Belediyemiz ile Ege Otomobil Sporları Kulübü Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılması konusunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.
11 02.08.2019
2019/120
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8 ay süreli verilmek üzere; 1000 lise öğrencisine aylık 100,00-TL, 1500 ortaokul öğrencisine aylık 75,00-TL eğitim yardımı yapılması, yapılacak olan harcamaların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı ilgili bütçe kaleminden ödenmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Turizm ve Eğitim Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
12 02.08.2019
2019/121
Pınarkent Mahallesinin kuzeydoğusunda imar uygulaması tamamlanmış sanayi, imalathane ve ticaret alanlarının bulunduğu bölgede hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M
13 05.08.2019
2019/122
Pamukkale İlçesinde katı atıkların çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde taşınması, temizleme yapılması, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla 27 adet çöp kamyonu, 1 adet çok amaçlı katı atık toplama kamyonu, 4 adet vakumlu süpürge makinesi, 1 adet konteyner yıkama ve çöp toplama aracı, 2 adet arazöz, 3 adet damperli kamyon, 1 adet mini çöp aracı, 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi ve 6 adet denetim ve kontrol aracı (hafif ticari araç) alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 11.000.000,00-TL kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
14 05.08.2019
2019/123
İlçemiz uçuş sahasında sıcak hava balonu, çok hafif hava araçları ve yamaç paraşütü ile gerçekleştirilen uçuş faaliyetlerinin son yıllarda hızla artması ile ortaya çıkan emniyet risklerinin değerlendirilmesi sonucunda çeşitli emniyet tedbirlerinin alınmasını etkinliklerin belli bir nizama kavuşturulmasını ve oradaki faaliyetlerin sağlam bir hukuki zemine oturtulmasını sağlamak üzere Slot Hizmet Merkezi Projesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yapılacak işbirliği protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
15 05.08.2019
2019/124
İlçemiz sınırları içerisinde Pamukkale Rallisi organizasyonu yapılabilmesi için Ege Otomobil Sporları Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesinin uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
16 05.08.2019
2019/125
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih ve 215 sayılı kararı gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık-kapalı pazaryerlerinin 24/07/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile Belediyemize devrine, devir protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı Avni ÖRKİ ye yetki verilmesinin uygun görüdüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
17 05.08.2019
2019/126
Yerleşme bölgeleri, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine göre 4 gruba ayrılmış olup, hesaplanan otopark katılım bedelleri her grup için belirlenen oranlar üzerinden Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre hesaplanan otopark katılım bedellerinin  uygun  görüldüğüne dair İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortaklaşa hazırlanan raporun kabulü hk.
18 05.08.2019
2019/127
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 452 ada, 4 nolu parsel ve çevresinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/04/2018 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
19 05.08.2019
2019/128
Korucuk Mahallesi, 355, 366, 367, 369, 370, 371, 738, 739 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin  uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun oyçokluğu ile kabulü hk.
20 05.08.2019
2019/129
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 195-196 nolu imar adalarında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü hk.
21 05.08.2019
2019/130
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının 06 Eylül 2019 Cuma  günü saat 15.00 de yapılmasının uygun görüldüğü hk.