2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

02-09-2019

2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE MECLİSİNİN

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

       Birleşim Tarihi   :    06 Eylül 2019

       Gün ve Saati       :    Cuma - 15.00

 

K   O   N   U   L   A   R                                                                                                                           :

 

  -   Yoklama ve toplantının açılışı,

 

1-    Belediye Encümeninin 28.08.2019 tarih ve 637 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukkale Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-a ve 41.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve 2936 sayılı yazısı,

 

2-    Fatmana TARĞIL, Bekir TARĞIL, Fatih TARĞIL ve Gülsüm ÖZALP’in; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2116 ada, 17-18 nolu parselleri ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 5627 sayılı yazısı,

 

3-    Denizli Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İncilipınar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun İstiklal Mahallesi, 6693 ada, 4 nolu parseli ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 5628 sayılı yazısı,

 

4-    Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onanmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 5629 sayılı yazısı,

 

5-    İlke Çelik Metal San. ve Tic. A.Ş. ve Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.’nin Akhan Mahallesi, 277 ada, 14 nolu parsel ve 285 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (b) bendine göre karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 5630 sayılı yazısı,

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

 

6-    Pınarkent Mahallesinin imar uygulaması yapılmamış bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planının onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

7-    Denizli İdare Mahkemesinin 2019/94 esas ve 2019/829 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onanması konusu üzerinde İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi,

 

8-    Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

                                                                                                                                    02/09/2019

 

                                                                                                                                    Avni ÖRKİ

                                                                                                                               Belediye Başkanı